Biblija online

Biblija na više jezika

Veze (u plavoj boji) na jeziku po vašem izboru, usmjeravaju vas na drugi članak napisan na istom jeziku. Plavi linkovi napisani na engleskom jeziku, usmjeravaju vas na članak na engleskom. U ovom slučaju možete odabrati i na još tri jezika: španjolski, portugalski i francuski.

English  Español  Português  Français  Català  Românesc  Italiano  Deutsch 

Polski  Magyar  Hrvatski  Slovenský  Slovenski  český  Shqiptar  Nederlands 

Svenska  Norsk  Suomalainen  Dansk  Icelandic  Lietuvos  Latvijas  Eesti 

ქართული  ελληνικά  հայերեն  Kurd  Azərbaycan  Türk  العربية  فارسی  עברי  ייִדיש

Pусский  Yкраїнський  Македонски  Български  Монгол  беларускі  Қазақ  Cрпски 

Swahili Hausa Afrikaans Igbo Xhosa Yoruba Zulu Malagasy አማርኛ Somali

हिन्दी  नेपाली  বাঙালি  ਪੰਜਾਬੀ  தமிழ்  中国  ไทย  ខ្មែរ  ລາວ  Tiếng việt  日本の  한국의 

Tagalog  Indonesia  Jawa  Myanmar

 

Osnovno učenje Biblije

SOLA SCRIPTURA

• Bog ima ime: Jehova (The Revealed Name). Samo moramo klanjati Jehovi. Moramo ga voljeti sa svim našim životnim silama: "Dostojan si, Jehova, Bože naš, primiti slavu i čast i moć, jer si ti sve stvorio i tvojom voljom sve postoji i stvoreno je" (Izaija 42: 8, Otkrivenje 4:11, Matej 22:37) (Worship Jehovah; In Congregation). Bog nije Trojstvo.

• Isus Krist je jedini Božji Sin u smislu da je On jedini Sin Božji koji je stvorio izravno Bog: "“Što govore ljudi, tko je Sin čovječji?”  Oni su odgovorili: “Neki kažu da si Ivan Krstitelj, drugi da si Ilija, a treći da si Jeremija ili jedan od proroka.” Nato ih je upitao: “A vi, što vi kažete, tko sam ja?” Šimun Petar je odgovorio: “Ti si Krist, Sin Boga živoga.”  Tada mu je Isus rekao: “Sretan si, Šimune, sine Jonin, jer to ti nisu otkrili tijelo i krv, nego Otac moj koji je na nebesima" (Matej 16:13-17, Ivan 1: 1-3). Isus Krist nije Svemogući Bog i on nije dio Trojstva (Jesus Christ the Only Path; The King Jesus Christ).

• Sveti duh je Božja aktivna snaga. On nije osoba, nego neosobna sila: "I ugledali su nešto poput plamenih jezika koji su se razišli te je po jedan sišao na svakoga od njih" (Djela 2: 3). Duh Sveti nije dio Trojstva.

• Biblija je Božja riječ: "Sve je Pismo nadahnuto od Boga i korisno za poučavanje, za ukoravanje, za popravljanje, za odgajanje u pravednosti,  da Božji čovjek bude posve sposoban i potpuno opremljen za svako dobro djelo" (2 Timoteju 3:16,17). Moramo ga pročitati, proučavati i primjenjivati ​​ga u našem životu (Psalmi 1:1-3) (Read the Bible Daily).

• Samo vjera u Kristovu žrtvu omogućuje oproštenje grijeha i kasnije iscjeljenje i uskrsnuće mrtvih: "Jer Bog je toliko ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog Sina, da nitko tko vjeruje u njega ne propadne, nego da ima vječni život" (Ivan 3,16, Matej 20:28) (Sjećanje na smrt Isusa Krista (članak); The Memorial of the Death of Jesus Christ (Slideshow)).

• Kraljevstvo Božje bilo je instalirano na nebu 1914, a čiji je kralj Isus Krist, zajedno s 144.000 kraljevstvom i svećenicima koji čine „Novi Jeruzalem”, nevjesta Kristova. Ovaj nebeski vlada Božji će završiti trenutnu ljudsku dominaciju tijekom velika nevolja, te će biti uspostavljena na Zemlji: "U dane tih kraljeva Bog će nebeski podići kraljevstvo koje nikada neće propasti. I to kraljevstvo neće prijeći na neki drugi narod. Ono će satrti i uništiti sva ona kraljevstva, a samo će stajati dovijeka" (Otkrivenje 12:7-12; 21:1-4; Matej 6: 9-10; Daniel 2: 44) (The End of Patriotism; The Earthly Administration of the Kingdom of God; The King Jesus Christ).

• Smrt je suprotno od života. Duša umire i duh (životna sila) nestaje: "Ne uzdajte se u dostojanstvenike, niti u kojega drugog čovjeka zemaljskog, od kojega nema spasenja! Duh njegov iziđe, a on se u prah svoj vraća —u taj dan propadnu misli njegove" (Psalam 146:3,4; Propovjednik 3: 19,20; 9:5,10).

• Bit će uskrsnuće pravednika i nepravednih (Ivan 5: 28,29, Djela 24:15). Nepravednih će se ocjenjivati ​​na temelju njihovog ponašanja tijekom vladavine od 1000 godina (a ne na temelju njihove prošlosti ponašanju), koji će početi nakon velika nevolja: "I vidio sam veliko bijelo prijestolje i onoga koji sjedi na njemu. Pred njim su pobjegli zemlja i nebo, i za njih se više nije našlo mjesta. I vidio sam mrtve, velike i male, kako stoje pred prijestoljem, i svici su se otvorili. A otvorio se i jedan drugi svitak — svitak života. I mrtvima se sudilo prema djelima njihovim na temelju onoga što je napisano u svicima. I more je predalo mrtvace koji su bili u njemu i smrt i grob predali su mrtvace koji su bili u njima. I svakome se sudilo prema djelima njegovim" (Otkrivenje 20:11-13) (The Administration of the Earthly Resurrection; The Earthly Resurrection; The Judgment of the unrighteous).

• Samo 144.000 ljudi će otići u nebo s Isusom Kristom. Velika mnoštva spomenuta u Otkrivenju 7:9-17 su oni koji će preživjeti velika nevolja i živjeti zauvijek na zemlji: "I čuo sam broj pečatom obilježenih — sto četrdeset i četiri tisuće pečatom obilježenih iz svakoga plemena sinova Izraelovih. (...) Nakon toga vidio sam veliko mnoštvo ljudi, koje nitko nije mogao izbrojiti, iz svakoga naroda i plemena i puka i jezika, kako stoje pred prijestoljem i pred Janjetom, obučeni u duge bijele haljine, s palminim granama u rukama. (...) Odvratio sam mu: “Gospodine moj, ti to znaš.” I rekao mi je: “To su oni koji dolaze iz velike nevolje. Oprali su svoje duge haljine i ubijelili ih u krvi Janjetovoj" (Otkrivenje 7:3-8; 14:1-5; 7:9-17) (The Heavenly Resurrection (144000); The Great Crowd).

• Sada živimo u posljednjim danima tog sustava stvari koje će završiti u velika nevolja (Matej 24,25, Marko 13, Luka 21, Otkrivenje 19: 11-21). Kristova nazočnost (Parousia) započela je nevidljivo od 1914. godine i završit će na kraju tisuću godina: "Dok je sjedio na Maslinskoj gori, učenici su mu pristupili nasamo i rekli mu: “Kaži nam kada će to biti i što će biti znak tvoje prisutnosti i svršetka ovoga poretka?"" (Matej 24:3) (The Great Tribulation; The King Jesus Christ).

• Raj će biti zemaljski: "Tada sam začuo jak glas od prijestolja kako govori: “Evo šatora Božjeg među ljudima! Bog će prebivati s njima i oni će biti narod njegov i sam Bog bit će s njima. I obrisat će svaku suzu s očiju njihovih i smrti više neće biti, ni tuge ni jauka ni boli više neće biti. Sve što je prije bilo nestalo je"" (Izaija 11:35,65, Otkrivenje 21:1-5) (The Release).

• Bog je dopustio zlo. To je dalo odgovor đavlovom izazovu legitimnosti Jehovinog suvereniteta (Postanak 3: 1-6). I također dati odgovor na optužbu đavla o integritetu ljudskih bića (Job 1: 7-12, 2: 1-6). Nije Bog koji uzrokuje patnju (Jakov 1,13). Patnja je rezultat četiri glavna čimbenika: Sotona đavao može biti onaj koji uzrokuje patnje (ali ne uvijek) (Job 1:7-12, 2:1-6) (Satan Hurled). Patnja je rezultat naše opće države grijeha Adamovog potomstva koji nas vodi u starost, bolest i smrt (Rimljanima 5,12, 6,23). Patnja može biti rezultat loših ljudskih odluka (s naše strane ili onih drugih ljudi) zbog našeg grješnog stanja naslijeđenog od Adama (Deuteronomy 32: 5, Rimljanima 7:19). Patnja može biti rezultat "nepredviđenih vremena i događaja" koji uzrokuju da je osoba na pogrešnom mjestu u krivo vrijeme (Propovjednik 9:11). Sudbina ili smrtnost nije biblijski nauk, nismo "suđeni" činiti dobro ili zlo, ali na osnovu slobodne volje odlučili smo činiti "dobro" ili "zlo" ( Deuteronomy 30:15).

• Moramo "služiti" interesima Kraljevstva Božjeg tako što nas krsti i djelujemo prema onome što je napisano u Bibliji (Matej 28:19,20) (The Baptism). Ovaj čvrsti stav u korist Kraljevstva javno se demonstrira redovito navješćujući Radosnu vijest (Matej 24:14) (The Good News).

 

Zabranjeno je u Bibliji

 

Mržnja je zabranjena: "Tko god mrzi+ brata svojega ubojica je, a znate da ni u jednome ubojici vječni život ne ostaje" (1. Ivanova 3:15). Ubojstvo zabranjeni su, iz osobnih razloga, vjerskim patriotizmom ili državnim patriotizmom: "Tada mu je Isus rekao: “Vrati mač svoj na mjesto njegovo, jer svi koji se mača hvataju od mača će i poginuti!" (Matej 26:52) (The End of Patriotism).
Krađa je zabranjena: "Tko je krao, neka više ne krade, nego neka marljivo radi, čineći dobro rukama svojim, da ima što dati onome tko je u oskudici" (Efežanima 4:28).
Laž je zabranjeno: "Ne lažite jedni drugima. Svucite staru osobnost i njezina djela" (Kolosiji 3: 9).

Ostale zabrane:

"Stoga smatram da ne treba stvarati neprilike onima iz drugih naroda koji se obraćaju k Bogu,  nego im treba napisati da se uzdržavaju od onoga što je okaljano idolima, od bluda, od udavljenoga i od krvi" (Djela apostolska 15:19,20,28,29).

Stvari koje su zagađen od idoli: To su "stvari" koje se odnose na vjerske postupke suprotne Bibliji, slavlju poganskih blagdana. To može biti vjerski ritual prije klanja ili jedenja mesa: "Jedite sve meso što se prodaje na tržnici i ništa ne ispitujte radi savjesti. Jer “Jehovi pripada zemlja i sve što je na njoj”. Pozove li vas koji nevjernik i želite se odazvati, jedite sve što se stavi pred vas, ništa ne ispitujući radi savjesti. Ali ako vam tko kaže: “Ovo je bilo žrtvovano”, ne jedite radi onoga koji vas je upozorio i radi savjesti. Pritom ne mislim na tvoju savjest, nego na savjest onoga drugoga. Jer zašto da moju slobodu sudi tuđa savjest? Ako jedem i pritom zahvaljujem Bogu, zašto da se o meni loše govori zbog onoga za što zahvaljujem Bogu?" (1. Korinćanima 10:25-30).

Što se tiče vjerskih praksi koje Biblija osuđuje: "Ne uprežite se u nejednak jaram s nevjernicima. Jer što je zajedničko pravednosti i bezakonju? Ili kakvo zajedništvo ima svjetlo s tamom? Nadalje, može li vladati sklad između Krista i Belijala? Ili što je zajedničko vjerniku i nevjerniku? I kako se hram Božji slaže s idolima? Jer mi smo hram Boga živoga, kao što je Bog rekao: “Prebivat ću među njima i biti među njima i bit ću Bog njihov, a oni će biti narod moj.” “‘Zato iziđite iz njihove sredine i odvojite se’, kaže Jehova, ‘i ne dotičite više ništa nečisto’, ‘i ja ću vas primiti.’” “‘I bit ću vam otac, a vi ćete mi biti sinovi i kćeri’, kaže Jehova, Svemogući" (2. Korinćanima 6:14-18).

Nemojte prakticirati idolopoklonstvo. Potrebno je uništiti sve idolopokusne predmete ili slike, križeve, statue u vjerske svrhe (Matej 7: 13-23). Nemojte prakticirati ocultizam: proricanje, magija, astrologija ... Svi objekti povezani s okultizmom moraju biti uništeni (Djela 19:19, 20).

Ne treba prakticirati vjerske proslave koje ne poštuju biblijska načela (1. Korinćanima 10: 20-22). Nemojte gledati filmove ili pornografske ili nasilne i ponižavajuće slike. Oduprijeti se kockanju, uporabi droga, kao što su marihuana, betel, duhan, višak alkohola, orgije: "Zato vas, braćo, usrdno molim samilošću Božjom da date svoja tijela kao žrtvu živu, svetu, ugodnu Bogu, da služite Bogu koristeći svoj razum" (Rimljanima 12,1, Matej 5: 27-30, Psalam 11: 5).

Seksualna nemoralnost (brakolomstvo): preljub, neudani spol (muško / ženski), muška i ženska homoseksualnost i perverzna seksualna praksa: "Pa zar ne znate da nepravednici neće naslijediti kraljevstvo Božje? Ne zavaravajte se! Ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni muškarci koji se upuštaju u neprirodno općenje, ni muškarci koji liježu s muškarcima, ni lopovi, ni pohlepni, ni pijanice, ni oni koji pogrdno govore o drugima, ni iznuđivači neće naslijediti kraljevstvo Božje" (1. Korinćanima 6:9,10). "Brak neka bude častan u svih i bračna postelja neka bude neokaljana, jer će Bog suditi bludnicima i preljubnicima" (Hebrejima 13:4).

Biblija osuđuje poligamiju, bilo tko u ovoj situaciji koji želi vršiti Božju volju, mora ispraviti svoju situaciju ostajući jedino sa svojom prvom ženom s kojom se oženio (1 Timoteju 3: 2 "muž jednoga žena „). Masturbacija je zabranjena u Bibliji: "Usmrtite, dakle, ono što je zemaljsko u udovima vašim: blud, nečistoću, spolnu požudu, zlu želju i lakomost, koja je idolopoklonstvo" (Kološanima 3:5).

Zabranjeno je jesti krv, čak iu terapijskim uvjetima (transfuzija krvi): "Samo ne smijete jesti mesa s dušom njegovom — s krvi njegovom!" (1. Mojsijeva 9:4).

Sve što je Biblija osudila nisu navedene u ovoj biblijskoj studiji. Kršćanin koji je dostigao zrelost i dobro poznavanje biblijskih načela, znat će razliku između "dobra" i "zla", čak i ako nije izravno napisana u Bibliji: "A čvrsta je hrana za zrele, za one kojima je moć zapažanja iskustvom izvježbana za razlikovanje dobra i zla" (Hebrejima 5:14) (SPIRITUAL MATURITY).

Sjećanje na smrt Isusa Krista

Glavni cilj

Što učiniti?

Glavni izbornik (engleski)

MENÚ PRINCIPAL DEL SITIO BÍBLICO EN ESPAÑOL

O MENU PRINCIPAL DO SITE BÍBLICO EM PORTUGUÊS 

MAIN MENU OF THE BIBLICAL WEBSITE IN ENGLISH

MENU PRINCIPAL DU SITE BIBLIQUE EN FRANÇAIS

TWITTER

FACEBOOK

FACEBOOK BLOG