Bijbel online

Bijbel in verschillende talen

De links (in blauw) in de taal van uw keuze, verwijzen u naar een ander artikel dat in dezelfde taal is geschreven. Die geschreven in het Engels, verwijzen u naar een artikel in het Engels. In dit geval kunt u ook kiezen uit drie andere talen: Spaans, Portugees en Frans.

English  Español  Português  Français  Català  Românesc  Italiano  Deutsch 

Polski  Magyar  Hrvatski  Slovenský  Slovenski  český  Shqiptar  Nederlands 

Svenska  Norsk  Suomalainen  Dansk  Icelandic  Lietuvos  Latvijas  Eesti 

ქართული  ελληνικά  հայերեն  Kurd  Azərbaycan  Türk  العربية  فارسی  עברי  ייִדיש

Pусский  Yкраїнський  Македонски  Български  Монгол  беларускі  Қазақ  Cрпски 

Swahili Hausa Afrikaans Igbo Xhosa Yoruba Zulu Malagasy አማርኛ Somali

हिन्दी  नेपाली  বাঙালি  ਪੰਜਾਬੀ  தமிழ்  中国  ไทย  ខ្មែរ  ລາວ  Tiếng việt  日本の  한국의 

Tagalog  Indonesia  Jawa  Myanmar

 

De elementaire leer van de Bijbel

SOLA SCRIPTURA

• God heeft een naam: Jehovah. We moeten alleen Jehovah aanbidden. We moeten Hem liefhebben met heel onze levenskracht (Jesaja 42: 8, Openbaring 4:11, Mattheüs 22:37) (The Revealed Name). God is geen drie-eenheid: "Jehovah, onze God, u bent het waard de lof en de eer en de kracht te ontvangen, want u hebt alle dingen geschapen en dankzij uw wil zijn ze tot bestaan gekomen en werden ze geschapen" (Openbaring 4:11) (Worship Jehovah; In Congregation).

• Jezus Christus is de enige Zoon van God in die zin dat Hij de enige Zoon van God is die rechtstreeks door God geschapen is (Mattheüs 16: 13-17, Johannes 1: 1-3). Jezus Christus is niet de almachtige God en hij maakt geen deel uit van een drie-eenheid: "Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?’ Ze zeiden: ‘Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Eli̱a en weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.’ Hij zei tegen ze: ‘Maar wie ben ik volgens jullie?’ Simon Petrus antwoordde: ‘Jij bent de Christus, de Zoon van de levende God.’ Hierop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben jij, Simon, zoon van Jona, want dit is je niet door vlees en bloed onthuld, maar door mijn hemelse Vader" (Mattheüs 16:13-17) (Jesus Christ is the Only Path; The King Jesus Christ).

• De heilige geest is de actieve kracht van God. Hij is geen persoon, maar een onpersoonlijke kracht. De Heilige Geest maakt geen deel uit van een drie-eenheid: "Toen zagen ze een soort vuurtongen. Die verspreidden zich en op iedereen daalde er één neer" (Handelingen 2:3).

• De Bijbel is het Woord van God. We moeten het lezen, bestuderen en toepassen in ons leven (Psalm 1: 1-3): "De hele Schrift is door God geïnspireerd en nuttig om te onderwijzen, terecht te wijzen, dingen recht te zetten en te corrigeren in rechtvaardigheid, zodat een man van God volledig bekwaam is, helemaal toegerust voor elk goed werk" (2 Timotheüs 3: 16,17) (Read the Bible Daily).

• Alleen geloof in het offer van Christus staat vergeving van zonden en later heling en opstanding van de doden toe (Mattheüs 20:28): "Want Gods liefde voor de wereld was zo groot dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, zodat iedereen die in hem gelooft niet vernietigd zal worden, maar eeuwig leven zal hebben" (Johannes 3:16) (De herdenking van de dood van Jezus Christus (artikel); The Release).

• Het koninkrijk van God is een hemelse regering die in 1914 in de hemel is gevestigd en waarvan de koning Jezus Christus is met 144.000 koningen en priesters die deel uitmaken van het "nieuwe Jeruzalem", de bruid van Christus. Deze hemelse regering van God zal een einde maken aan de huidige menselijke heerschappij tijdens de Grote Verdrukking, en zal zichzelf vestigen op de aarde (Openbaring 12: 7-12, 21: 1-4, Mattheüs 6: 9,10): "In de dagen van die koningen zal de God van de hemel een koninkrijk oprichten dat nooit vernietigd zal worden. En dat koninkrijk zal nooit aan een ander volk worden overgedragen. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en er een eind aan maken. Als enige zal het eeuwig blijven bestaan" (Daniël 2:44) (The End of Patriotism; The King Jesus Christ; The Earthly Administration of the Kingdom of God).

• Dood is het tegenovergestelde van leven. De ziel sterft en de geest (de levenskracht) verdwijnt (Prediker 3: 19,20, 9: 5,10): "Vertrouw niet op mensen met macht,*vertrouw niet op de mens, die niet redden kan.+  4  Zijn geest* gaat uit, hij keert terug naar de grond.+ Op die dag vergaan zijn gedachten" (Psalm 146:3,4).

• Er zal een opstanding zijn van de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen (Johannes 5: 28,29, Handelingen 24:15). De onrechtvaardige zullen beoordeeld worden op basis van hun gedrag tijdens de 1000-jarige regeerperiode (en niet op basis van hun gedrag in het verleden), die zal beginnen na de Grote Verdrukking: "En ik zag een grote witte troon en degene die erop zat. De aarde en de hemel vluchtten van hem weg, en er werd geen plaats voor ze gevonden.  Ik zag de doden, van groot tot klein, voor de troon staan, en er werden boekrollen geopend. Maar er werd nog een andere boekrol geopend: de boekrol van het leven. Op grond van de dingen die in de boekrollen geschreven stonden, werden de doden geoordeeld naar hun daden. De zee stond haar doden af en de dood en het Graf stonden hun doden af, en ze werden afzonderlijk geoordeeld naar hun daden" (Openbaring 20:11-13) (The Administration of the Earthly Resurrection; The Earthly Resurrection; The Judgment of the unrighteous).

• Slechts 144.000 mensen zullen naar de hemel gaan met Jezus Christus. De Grote Menigte die in Openbaring 7: 9-17 wordt genoemd, zijn zij die de Grote Verdrukking zullen overleven en voor eeuwig in het Aardse Paradijs zullen leven: "En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld werden: 144.000, verzegeld uit elke stam van de zonen van Israël (... ) Daarna keek ik en zag een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle landen, stammen, volken en talen. Ze stonden voor de troon en voor het Lam, gekleed in witte gewaden en met palmtakken in hun handen. (...) Onmiddellijk zei ik tegen hem: ‘Mijn heer, u weet het.’ Daarop zei hij: ‘Dat zijn degenen die uit de grote verdrukking komen. Ze hebben hun gewaden gewassen en wit gemaakt in het bloed van het Lam" (Openbaring 7: 3-8; 14: 1-5; 7:9-17) (The Heavenly Resurrection (144000); The Great Crowd).

• We leven nu in de laatste dagen van dit samenstel van dingen die zullen eindigen in de Grote Verdrukking (Mattheüs 24,25, Marcus 13, Lucas 21, Openbaring 19: 11-21). De Aanwezigheid (Parousia) van Christus is sinds 1914 onzichtbaar begonnen en zal eindigen aan het einde van duizend jaar: "Terwijl hij op de Olijfberg zat, kwamen de discipelen naar hem toe. Ze waren alleen met hem en vroegen: ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren? En wat zal het teken zijn van je aanwezigheid en van het einde van het tijdperk?" (Mattheüs 24: 3) (The King Jesus Christ; The Great Tribulation).

• De paradijs zal aards zijn (Jesaja 11,35,65): "Toen hoorde ik een luide stem vanaf de troon zeggen: ‘Kijk! De tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. Ze zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn.  Hij zal elke traan uit hun ogen wissen. De dood zal er niet meer zijn. Er zal geen rouw, geen gehuil en geen pijn meer zijn. De dingen van vroeger zijn voorbij" (Openbaring 21: 1-5) (The Release; The Earthly Administration of the Kingdom of God).

• God stond het kwaad toe. Dit gaf een antwoord op de uitdaging van Satan de duivel voor de legitimiteit van Jehovah's soevereiniteit (Genesis 3: 1-6) (Satan Hurled). En ook om een ​​antwoord te geven op de beschuldiging van de duivel betreffende de integriteit van menselijke wezens (Job 1: 7-12; 2: 1-6). Het is niet God die lijden veroorzaakt, Hij staat het toe (Jak. 1: 13). Lijden is het resultaat van vier belangrijke factoren: Satan, de duivel, kan degene zijn die het lijden veroorzaakt (maar niet altijd) (Job 1: 7-12; 2: 1-6). Lijden is het resultaat van onze algemene staat van zondigen, afstammeling van Adam, die ons leidt naar ouderdom, ziekte en dood (Romeinen 5:12, 6:23). Lijden kan het gevolg zijn van slechte menselijke beslissingen (van onze kant of die van andere mensen) vanwege onze zondige staat die is geërfd van Adam (Deuteronomium 32: 5, Romeinen 7:19). Lijden kan het gevolg zijn van "onvoorziene tijden en gebeurtenissen" die ervoor zorgen dat de persoon op het verkeerde moment op de verkeerde plaats is (Prediker 9:11). Bestemming of Fataliteit is geen bijbelse lering, we zijn niet "bestemd" om goed of kwaad te doen, maar op basis van de vrije wil kiezen we ervoor "goed" of "kwaad" te doen ( Deuteronomium 30:15).

• We moeten krachtig opkomen voor het Koninkrijk van God door ons te laten dopen en te handelen volgens wat er in de Bijbel is geschreven (Mattheüs 28: 19,20) (The Baptism). Dit standvastige standpunt ten gunste van het Koninkrijk wordt publiekelijk getoond door regelmatig het Goede Nieuws te verkondigen (Mattheüs 24:14) (The Good News).

 

Verboden door de Bijbel

 

Moordzuchtige haat is verboden: "Iedereen die zijn broeder haat, is een moordenaar, en jullie weten dat geen moordenaar eeuwig leven blijvend in zich heeft" (1 Johannes 3:15). Moord zijn verboden, om persoonlijke redenen, door religieus patriottisme of door patriottisme van de staat: "Steek je zwaard terug, zei Jezus, ‘want wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen" (Mattheüs 26:52) (The End of Patriotism).
Diefstal is verboden: "Laat wie steelt, niet meer stelen maar hard werken en met zijn handen eerlijk werk doen, zodat hij iets kan delen met mensen die het nodig hebben" (Ephesians 4:28).
Liegen is verboden: "Lieg niet tegen elkaar. Trek de oude persoonlijkheid met haar praktijken uit" (Kolossenzen 3:9).

Andere verboden:

"Het is dan ook mijn beslissing om het de heidenen die zich tot God bekeren niet moeilijk te maken, maar hun te schrijven dat ze zich moeten onthouden van dingen die door afgoden zijn verontreinigd, van seksuele immoraliteit, van verstikt vlees en van bloed" (Handelingen 15:19,20,28,29).

Dingen die zijn bezoedeld door afgoden: dit zijn "dingen" die verband houden met religieuze praktijken die tegengesteld zijn aan de Bijbel, de viering van heidense feestdagen. Dit kunnen religieuze rituelen zijn voor het slachten of het eten van vlees: "Eet alles wat op een vleesmarkt wordt verkocht, zonder vanwege je geweten navraag te doen, want ‘van Jehovah is de aarde en alles daarop’. Als een ongelovige je uitnodigt en je wilt erheen gaan, eet dan alles wat je wordt voorgezet, zonder vanwege je geweten navraag te doen. Maar als iemand tegen je zegt: ‘Dit is iets dat geofferd is’, eet er dan niet van ter wille van degene die het heeft gezegd en ter wille van het geweten. Ik bedoel niet je eigen geweten, maar dat van de ander. Want waarom zou ik mijn vrijheid gebruiken als die geoordeeld zou worden door het geweten van iemand anders? Waarom zou ik iets eten en God daarvoor danken als ik dan bekritiseerd zou worden om iets waarvoor ik dank?" (1 Korinthiërs 10:25-30).

Wat betreft de religieuze praktijken die de Bijbel veroordeelt: "Kom niet onder een ongelijk juk met ongelovigen. Want wat heeft rechtvaardigheid te maken met wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis gemeen?  Welke overeenstemming is er tussen Christus en Be̱lial? Wat heeft een gelovige gemeen met een ongelovige? Welke overeenkomst heeft Gods tempel met afgoden? Want wij zijn een tempel van een levende God, zoals God heeft gezegd: ‘Ik zal onder hen wonen en onder hen wandelen, en ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.’ ‘“Ga daarom uit hun midden weg en scheid je van hen af”, zegt Jehovah, “raak het onreine niet meer aan”’, ‘“en ik zal jullie aannemen.”’ ‘“Ik zal een vader voor jullie worden en jullie zullen mijn zonen en dochters worden”, zegt Jehovah, de Almachtige" (2 Korinthiërs 6:14-18).

Verricht geen afgoderij. Het is noodzakelijk om alle afgodische objecten of afbeeldingen, kruisen, standbeelden voor religieuze doeleinden te vernietigen (Mattheüs 7: 13-23). Oefen geen spiritisme: waarzeggerij, magie, astrologie ... We moeten alle objecten vernietigen die met occultisme te maken hebben (Handelingen 19:19, 20).

Religieuze vieringen die de bijbelse beginselen niet respecteren, mogen niet worden bijgewoond (1 Korintiërs 10: 20-22). We moeten pornografie ontvluchten, we moeten geen gewelddadige en vernederende films, kansspelen, drugsgebruik, zoals marihuana, betel, tabak, overtollige alcohol, dronkenschap, orgieën: "Broeders, op grond van Gods medegevoel smeek ik jullie daarom om je lichaam aan te bieden als een levend slachtoffer, heilig en aanvaardbaar voor God. Dat is een heilige dienst met je denkvermogen" (Romeinen 12: 1, Mattheüs 5: 27-30, Psalm 11: 5).

Seksuele immoraliteit (ontucht): overspel, ongehuwde seks (man / vrouw), mannelijke en vrouwelijke homoseksualiteit, bestialiteit en perverse seksuele praktijken: "Of weten jullie niet dat onrechtvaardige mensen Gods Koninkrijk niet zullen erven? Maak jezelf niets wijs. Seksueel immorele mensen, afgodenaanbidders, overspelers, mannen die zich lenen voor homoseksuele handelingen, mannen die homoseksualiteit bedrijven, dieven, hebzuchtige mensen, dronkaards, mensen die anderen uitschelden en afpersers — zij zullen Gods Koninkrijk niet erven" (1 Korinthiërs 6:9,10). "Iedereen moet het huwelijk als kostbaar bezien en het huwelijksbed moet rein blijven, want God zal overspelige en seksueel immorele mensen oordelen" (Hebreeën 13:4).

De Bijbel veroordeelt polygamie, elke man in deze situatie die God wil behagen, moet zijn situatie regulariseren door alleen te blijven met zijn eerste vrouw met wie hij getrouwd is (1 Timotheüs 3: 2 "echtgenoot van één vrouw")). Het beoefenen van masturbatie is in de Bijbel verboden: "Dood daarom je aardse lichaamsdelen als het gaat om seksuele immoraliteit, onreinheid, onbeheerste hartstocht, schadelijke verlangens en ook hebzucht, een vorm van afgoderij" (Kolossenzen 3:5).

Het is verboden om bloed te eten. Het is verboden om het vlees van gesmoorde dieren te eten, dat wil zeggen, niet alleen om niet direct bloed te consumeren (zelfs in het therapeutische kader): "Alleen vlees met het leven — het bloed — er nog in mogen jullie niet eten" (Genesis 9:4) (The Sacred Blood; The Sacred Life).

Alle dingen die door de Bijbel zijn veroordeeld, zijn niet in deze Bijbelstudie uiteengezet. De gerijpte christen en een goede kennis van bijbelse beginselen, zullen het verschil kennen tussen het "goede" en het "slechte", zelfs als het niet direct in de Bijbel wordt aangeduid: "Maar vast voedsel is voor volwassen mensen, voor degenen die door gebruik hun waarnemingsvermogen hebben geoefend om te kunnen onderscheiden wat goed of slecht is" (Hebreeën 5:14) (SPIRITUAL MATURITY).

Het gedenkteken van de dood van Christus

De belofte van God

Hoofddoel

Wat te doen?

Hoofdmenu (Engels)

 

MENÚ PRINCIPAL DEL SITIO BÍBLICO EN ESPAÑOL

O MENU PRINCIPAL DO SITE BÍBLICO EM PORTUGUÊS

MAIN MENU OF THE BIBLICAL WEBSITE IN ENGLISH

MENU PRINCIPAL DU SITE BIBLIQUE EN FRANÇAIS

 

TWITTER

FACEBOOK

FACEBOOK BLOG