Bible Online

Bible v několika jazycích

Odkazy (v modré) v jazyce podle vašeho výběru vás nasměrují k jinému článku napsanému ve stejném jazyce. Modré odkazy napsané v angličtině vás směřují k článku v angličtině. V tomto případě můžete také vybrat ze tří dalších jazyků: španělština, portugalština a francouzština.

English  Español  Português  Français  Català  Românesc  Italiano  Deutsch 

Polski  Magyar  Hrvatski  Slovenský  Slovenski  český  Shqiptar  Nederlands 

Svenska  Norsk  Suomalainen  Dansk  Icelandic  Lietuvos  Latvijas  Eesti 

ქართული  ελληνικά  հայերեն  Kurd  Azərbaycan  Türk  العربية  فارسی  עברי  ייִדיש

Pусский  Yкраїнський  Македонски  Български  Монгол  беларускі  Қазақ  Cрпски 

Swahili Hausa Afrikaans Igbo Xhosa Yoruba Zulu Malagasy አማርኛ Somali

हिन्दी  नेपाली  বাঙালি  ਪੰਜਾਬੀ  தமிழ்  中国  ไทย  ខ្មែរ  ລາວ  Tiếng việt  日本の  한국의 

Tagalog  Indonesia  Jawa  Myanmar

 

Základní výuka Bible

SOLA SCRIPTURA

• Bůh má jméno: Jehova (The Revealed Name). Sám Musíme uctívat pouze Jehovu. Musíme ho milovat všemi našimi životními silami: "Hoden jsi, Jehovo, ano náš Bože, přijmout slávu a čest a moc, protože jsi stvořil všechny věci a z tvé vůle existovaly a byly stvořeny" (Izajáš 42: 8, Zjevení 4:11, Matouš 22:37) (Worship Jehovah; In Congregation). Bůh není Trojice.

• Ježíš Kristus je jediný Boží Syn ve smyslu, že je jediným Božím Synem, který Bůh stvořil přímo: "Co říkají lidé, kdo[že] je Syn člověka?“ Řekli: „Někteří říkají, že Jan Křtitel, jiní Elijáš, ještě jiní Jeremjáš nebo jeden z proroků.“ Řekl jim: „Ale co říkáte vy, kdo jsem?“ Šimon Petr odpověděl a řekl: „Ty jsi KRISTUS, Syn živého Boha.“ Ježíš mu odpověděl a řekl: „Jsi šťastný, Šimone, synu Jonášův, protože ti [to] nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec, který je v nebesích" (Matouš 16: 13-17, Jan 1: 1-3) (Jesus Christ the Only Path; The King Jesus Christ). Ježíš Kristus není Všemohoucím Bohem a není součástí Trojice.

• Svatý duch je aktivní Boží silou. Toto není osoba, ale neosobní síla: "A ukázaly se jim jazyky jakoby z ohně, rozdělily se, na každém z nich se usadil jeden" (Skutky 2:3). Duch Svatý není součástí Trojice.

• Bible je Boží slovo: "Celé Písmo je inspirováno Bohem a [je] prospěšné k vyučování, ke kárání, k urovnávání věcí, k ukázňování ve spravedlnosti,  aby Boží člověk byl zcela způsobilý, úplně vyzbrojený pro každé dobré dílo" (2 Timoteovi 3: 16,17). Musíme je číst, studovat a uplatňovat v našich životech (Žalmy 1:1-3) (Read the Bible Daily).

• Pouze víra v obětování Krista umožňuje odpuštění hříchů a později uzdravení a vzkříšení mrtvých: "Bůh totiž tak velice miloval svět, že dal svého jediného zplozeného Syna, aby žádný, kdo v něj projevuje víru, nebyl zahuben, ale měl věčný život" (Jan 3:16, Matouš 20:28) (Památník smrti Ježíše Krista (článek); The Memorial of the Death of Jesus Christ (Slideshow)).

• Boží království je nebeská vláda založená na nebi v roce 1914 a jehož král je Ježíš Kristus spolu s 144.000 králi a kněží, kteří tvoří „Nový Jeruzalém,“ nevěstu Kristovu. Tento nebeský Boží vláda ukončí současnou lidskou nadvládu během velkého soužení a budou stanoveny na zemi: "A za dnů těch králů zřídí nebeský BŮH království, které nebude nikdy zničeno. A království nebude přeneseno na žádný jiný lid. Rozdrtí a ukončí všechna tato království a samo bude stát na neurčité časy" (Zjevení 12: 7-12; 21: 1-4; Matouš 6: 9-10; Daniel 2: 44) (The End of Patriotism; The Earthly Administration of the Kingdom of God; The King Jesus Christ).

• Smrt je opakem života. Duše umře a duch (životní síla) zmizí: "Nevkládejte důvěru v urozené ani v syna pozemského člověka,  kterému nepatří záchrana. Jeho duch* vychází, on jde zpět do své zemské půdy; v ten den opravdu zanikají jeho myšlenky" (Žalmy 146:3,4, Ecclesiastes 3: 19,20; 9: 5,10).

• Bude vzkříšení spravedlivých a nespravedlivých (Jan 5,28,29, Skutky 24:15). Nespravedliví budou posuzovány na základě jejich chování během panování 1000 let (a nikoli na základě jejich chování v minulosti), která začne po velký soužení: "A viděl jsem velký bílý trůn a toho, který na něm seděl. Z [místa] před ním uprchla země a nebe a nebylo pro ně nalezeno místo. A viděl jsem mrtvé, velké a malé, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny svitky. Ale byl otevřen další svitek; je to svitek života. A mrtví byli souzeni podle svých skutků z věcí napsaných ve svitcích. A moře vydalo mrtvé, [kteří byli] v něm, a smrt a hádes vydaly mrtvé, [kteří byli] v nich, a ti byli jednotlivě souzeni podle svých skutků" (Zjevení 20:11-13) (The Administration of the Earthly Resurrection; The Earthly Resurrection; The Judgment of the unrighteous).

• Pouze 144.000 lidí půjde do nebe s Ježíšem Kristem. Velké davy zmíněné v Zjevení 7: 9-17 jsou těmi, kteří přežijí velký soužení a budou žít navždy v suchozemském ráji: "A slyšel jsem počet těch, kdo byli zapečetěni, sto čtyřicet čtyři tisíce zapečetěných z každého kmene izraelských synů". (...) Potom jsem viděl, a pohleďme, velký zástup, který žádný člověk nemohl sečíst, ze všech národů a kmenů a lidí a jazyků, jak stojí před trůnem a před Beránkem, oblečený v bílá roucha; a v jejich rukou byly palmové ratolesti. (...) Ihned jsem mu tedy řekl: „Můj pane, ty to víš.“ A řekl mi: „To jsou ti, kdo vycházejí z velkého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v Beránkově krvi" (Zjevení 7: 3-8; 14:1-5; 7:9-17) (The Heavenly Resurrection (144000); The Great Crowd).

• Žijeme v posledních dnech, které skončí velkým soužením (Matouš 24,25, Mark 13, Lukáš 21, Zjevení 19: 11-21). Kristova přítomnost (Parousia) začala neviditelně od roku 1914 a skončí na konci tisíce let: "Zatímco seděl na Olivové hoře, učedníci k němu soukromě přistoupili a řekli: „Pověz nám: Kdy to bude a co bude znamením tvé přítomnosti a závěru systému věcí?" (Matouš 24:3) (The Great Tribulation; The King Jesus Christ).

• Ráj bude pozemské: "Na to jsem slyšel silný hlas z trůnu, jak říká: „Pohleď, Boží stan je s lidmi, a bude s nimi přebývat a oni budou jeho lidem. A sám Bůh bude s nimi. A setře jim každou slzu z očí a smrt již nebude a nebude již ani truchlení ani křik ani bolest. Dřívější věci pominuly" (Izaiáš 11,35,65, Zjevení 21:1-5) (The Release).

• Bůh dovolil zlu. To dalo odpověď na výzvu ďábla k legitimnosti svrchovanosti Jehovova (Genesis 3: 1-6). A také odpovědět na obvinění ďábla o bezúhonnosti lidských bytostí (Job 1:7-12; 2:1-6). Není to Bůh, který způsobuje utrpení (Jakub 1:13). Utrpení jsou výsledkem čtyř hlavních faktorů: Satan čert může být ten, který způsobuje utrpení (ale ne vždy) (Job 1:7-12; 2:1-6) (Satan Hurled). Utrpení je výsledkem našeho obecného stavu hříchu následníka Adama, který nás vede ke stáří, nemoci a smrti (Římanům 5:12, 6:23). Bolest může být důsledkem špatných lidských rozhodnutí (o nás, nebo jiných lidí), protože naše hříšnosti zdědil od Adama (Deuteronomium 32: 5, Římanům 7:19). Utrpení může být výsledkem "nepředvídaných časů a událostí", které způsobují, že osoba je na špatném místě ve špatném čase (Ecclesiastes 9:11). Osud není učení Bible, nejsme „předurčen“ konat dobro nebo zlo, ale na základě svobodné vůle, jsme se rozhodli dělat „dobrý“ nebo „zlo“ (Deuteronomium 30:15).

• Musíme sloužit zájmům Božího království tím, že nás křtíme a jednáme podle toho, co je napsáno v Bibli (Matouš 28: 19,20) (The Baptism). Tento pevný postoj ve prospěch Království je veřejně demonstrován pravidelným hlásáním Dobré zprávy (Matouš 24:14) (The Good News).

 

Je zakázáno v Bibli

Vražedná nenávist je zakázána: "Každý, kdo nenávidí svého bratra, je zabiják, a víte, že žádný zabiják v sobě trvale nemá věčný život" (1 Jan 3:15). Vražda je zakázána. Vražda z náboženských důvodů je zakázána. Vlastenecká vražda je zakázána.: "Tehdy mu Ježíš řekl: „Vrať svůj meč zpátky na jeho místo, neboť všichni, kdo berou meč, mečem zahynou" (Matouš 26:52) (The End of Patriotism).
Krádež je zakázán: "Zloděj ať již nekrade, ale spíše ať koná tvrdou práci a svýma rukama koná dobré dílo, aby měl co rozdávat někomu, [kdo je] v nouzi" (Efezanům 4:28).
Lhát je zakázáno: "Nelžete jeden druhému. Svlékněte starou osobnost s jejími zvyklostmi" (Kolosanům 3:9).

Jiné zákazy:

"Mé rozhodnutí tedy je nedělat těžkosti těm z národů, kteří se obracejí k Bohu, ale napsat jim, aby se zdržovali věcí poskvrněných modlami, smilstva, toho, co je zardoušené, a krve" (Skutky 15:19,20,28,29).

Věci, které byly poškozeny modly: Jedná se o "věci" související s náboženskými praktikami, které jsou v rozporu s Bibliou, slavení pohanských svátků. Mohou to být náboženské rituály před porážkou nebo jatečným masem: "ezte všechno, co se prodává na masném trhu, a nedotazujte se kvůli svému svědomí, neboť „Jehovovi patří země a to, co ji naplňuje“. Jestliže vás někdo z nevěřících pozve a vy si přejete jít, jezte všechno, co je vám předloženo, a nedotazujte se kvůli svému svědomí. Ale kdyby vám snad někdo řekl: „To je něco obětovaného jako oběť“, nejezte kvůli tomu, kdo to odhalil, a kvůli svědomí. Říkám „svědomí“, ne tvé vlastní, ale toho druhého. Vždyť proč by měla být má svoboda souzena svědomím někoho jiného? Jestliže se podílím s díky, proč se má o mně mluvit utrhačně kvůli tomu, za co vzdávám díky?" (1. Korinťanům 10:25-30).

Pokud jde o náboženské praktiky, které Bible odsoudí: "Nedejte se nerovně spojit jhem s nevěřícími. Vždyť co má společného spravedlnost a nezákonnost? Nebo jaké podílnictví má světlo s tmou? Jaký je dále soulad mezi Kristem a Belijalem? Nebo jaký podíl má věřící s nevěřícím? A v jaké shodě je Boží chrám s modlami? Jsme totiž chrámem živého Boha; právě jak Bůh řekl: „Budu mezi nimi přebývat a chodit mezi [nimi] a budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.“ „‚Vyjděte proto z jejich středu a oddělte se,‘ říká Jehova, ‚a přestaňte se dotýkat nečistého‘“, „‚a já vás přijmu.‘“ „‚A budu vám otcem a vy mi budete syny a dcerami,‘ říká Jehova Všemohoucí" (2. Korinťanům 6:14-18).

Nepoužívejte modlářství. Je nutné zničit všechny modlářské objekty nebo obrazy, kříže, sochy pro náboženské účely (Matouš 7: 13-23). Nepraktizujte okultismus: věštění, magie, astrologie ... Musíme zničit všechny objekty související s okultismem (Skutky 19:19, 20).

Náboženské oslavy, které nerespektují biblické zásady, by neměly být prováděny (1 Korintským 10: 20-22). Nehledejte filmy ani pornografické nebo násilné a ponižující snímky. Zdržujte se od hazardních her, užívání drog, jako je marihuana, betel, tabák, nadbytek alkoholu, orgie: "Bratři, proto vás tedy snažně prosím při Božím soucitu, abyste předkládali svá těla jako živou, svatou, Bohu přijatelnou oběť, jako posvátnou službu se svou silou rozumu" (Římanům 12: 1, Matouš 5: 27-30, Žalmy 11: 5).

Sexuální nesmrtelnost (smilstvo): cizoložství, svobodný sex (muž / žena), homosexualita mužů a žen a zvrácené sexuální praktiky: "Což nevíte, že nespravedliví nezdědí Boží království? Nedejte se zavést na scestí. Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani muži vydržovaní pro nepřirozené účely, ani muži, kteří leží s muži, ani zloději, ani chamtivci, ani opilci, ani utrhači, ani vyděrači nezdědí Boží království" (1. Korinťanům 6:9,10). "Manželství ať je pro všechny počestné a manželské lože ať je neposkvrněné, neboť Bůh bude soudit smilníky a cizoložníky" (Hebrejcům 13:4).

Biblia odsoudí polygamii, každý člověk v této situaci, který chce vykonat Boží vůli, musí svou situaci napravit tím, že zůstane pouze se svou první manželkou, kterou se oženil (1 Timoteovi 3: 2 "manžel jednoho žena „). Masturbace je zakázána v Bibli: "Umrtvujte proto své tělesné údy, které jsou na zemi, pokud jde o smilstvo, nečistotu, pohlavní choutky, škodlivou touhu a chtivost, jež je modlářstvím" (Kolosanům 3:5).

Je zakázáno jíst krev, dokonce i v terapeutickém prostředí (krevní transfúze): "Pouze maso s jeho duší — jeho krví — nebudete jíst" (1. Mojžíšova 9:4) (The Sacred Blood; The Sacred Life).

Veškeré věci odsouzené Biblemi nejsou popsány v této studii Bible. Křesťan, který dosáhl zralosti a dobrou znalost biblických zásad, pozná rozdíl mezi "dobrým" a "zlem", i když není přímo napsán v Bibli: "Ale hutný pokrm patří zralým lidem, těm, kdo používáním cvičili svou vnímavost, aby rozlišovali mezi správným a nesprávným" (Hebrejcům 5:14) (SPIRITUAL MATURITY).

Připomínat smrt Ježíše Krista

Cílem

Co dělat?

Hlavní nabídka (anglicky)

 

MENÚ PRINCIPAL DEL SITIO BÍBLICO EN ESPAÑOL

O MENU PRINCIPAL DO SITE BÍBLICO EM PORTUGUÊS

MAIN MENU OF THE BIBLICAL WEBSITE IN ENGLISH

MENU PRINCIPAL DU SITE BIBLIQUE EN FRANÇAIS

 

TWITTER

FACEBOOK

FACEBOOK BLOG