Bible Online

Bible v několika jazycích

Odkazy (v modré) v jazyce podle vašeho výběru vás nasměrují k jinému článku napsanému ve stejném jazyce. Modré odkazy napsané v angličtině vás směřují k článku v angličtině. V tomto případě můžete také vybrat ze tří dalších jazyků: španělština, portugalština a francouzština.

Slovenský  Deutsch  Pусский

Základní výuka Bible

SOLA SCRIPTURA

• Bůh má jméno: Jehova (The Revealed Name). Sám Musíme uctívat pouze Jehovu. Musíme ho milovat všemi našimi životními silami: "Hoden jsi, Jehovo, ano náš Bože, přijmout slávu a čest a moc, protože jsi stvořil všechny věci a z tvé vůle existovaly a byly stvořeny" (Izajáš 42: 8, Zjevení 4:11, Matouš 22:37) (Worship Jehovah; In Congregation). Bůh není Trojice.

• Ježíš Kristus je jediný Boží Syn ve smyslu, že je jediným Božím Synem, který Bůh stvořil přímo: "Co říkají lidé, kdo[že] je Syn člověka?“ Řekli: „Někteří říkají, že Jan Křtitel, jiní Elijáš, ještě jiní Jeremjáš nebo jeden z proroků.“ Řekl jim: „Ale co říkáte vy, kdo jsem?“ Šimon Petr odpověděl a řekl: „Ty jsi KRISTUS, Syn živého Boha.“ Ježíš mu odpověděl a řekl: „Jsi šťastný, Šimone, synu Jonášův, protože ti [to] nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec, který je v nebesích" (Matouš 16: 13-17, Jan 1: 1-3) (Jesus Christ the Only Path; The King Jesus Christ). Ježíš Kristus není Všemohoucím Bohem a není součástí Trojice.

• Svatý duch je aktivní Boží silou. Toto není osoba, ale neosobní síla: "A ukázaly se jim jazyky jakoby z ohně, rozdělily se, na každém z nich se usadil jeden" (Skutky 2:3). Duch Svatý není součástí Trojice.

• Bible je Boží slovo: "Celé Písmo je inspirováno Bohem a [je] prospěšné k vyučování, ke kárání, k urovnávání věcí, k ukázňování ve spravedlnosti,  aby Boží člověk byl zcela způsobilý, úplně vyzbrojený pro každé dobré dílo" (2 Timoteovi 3: 16,17). Musíme je číst, studovat a uplatňovat v našich životech (Žalmy 1:1-3) (Read the Bible Daily).

• Pouze víra v obětování Krista umožňuje odpuštění hříchů a později uzdravení a vzkříšení mrtvých: "Bůh totiž tak velice miloval svět, že dal svého jediného zplozeného Syna, aby žádný, kdo v něj projevuje víru, nebyl zahuben, ale měl věčný život" (Jan 3:16, Matouš 20:28) (Památník smrti Ježíše Krista (článek); The Memorial of the Death of Jesus Christ (Slideshow)).

• Boží království je nebeská vláda založená na nebi v roce 1914 a jehož král je Ježíš Kristus spolu s 144.000 králi a kněží, kteří tvoří „Nový Jeruzalém,“ nevěstu Kristovu. Tento nebeský Boží vláda ukončí současnou lidskou nadvládu během velkého soužení a budou stanoveny na zemi: "A za dnů těch králů zřídí nebeský BŮH království, které nebude nikdy zničeno. A království nebude přeneseno na žádný jiný lid. Rozdrtí a ukončí všechna tato království a samo bude stát na neurčité časy" (Zjevení 12: 7-12; 21: 1-4; Matouš 6: 9-10; Daniel 2: 44) (The End of Patriotism; The Earthly Administration of the Kingdom of God; The King Jesus Christ).

• Smrt je opakem života. Duše umře a duch (životní síla) zmizí: "Nevkládejte důvěru v urozené ani v syna pozemského člověka,  kterému nepatří záchrana. Jeho duch* vychází, on jde zpět do své zemské půdy; v ten den opravdu zanikají jeho myšlenky" (Žalmy 146:3,4, Ecclesiastes 3: 19,20; 9: 5,10).

• Bude vzkříšení spravedlivých a nespravedlivých (Jan 5,28,29, Skutky 24:15). Nespravedliví budou posuzovány na základě jejich chování během panování 1000 let (a nikoli na základě jejich chování v minulosti), která začne po velký soužení: "A viděl jsem velký bílý trůn a toho, který na něm seděl. Z [místa] před ním uprchla země a nebe a nebylo pro ně nalezeno místo. A viděl jsem mrtvé, velké a malé, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny svitky. Ale byl otevřen další svitek; je to svitek života. A mrtví byli souzeni podle svých skutků z věcí napsaných ve svitcích. A moře vydalo mrtvé, [kteří byli] v něm, a smrt a hádes vydaly mrtvé, [kteří byli] v nich, a ti byli jednotlivě souzeni podle svých skutků" (Zjevení 20:11-13) (The Administration of the Earthly Resurrection; The Earthly Resurrection; The Judgment of the unrighteous).

• Pouze 144.000 lidí půjde do nebe s Ježíšem Kristem. Velké davy zmíněné v Zjevení 7: 9-17 jsou těmi, kteří přežijí velký soužení a budou žít navždy v suchozemském ráji: "A slyšel jsem počet těch, kdo byli zapečetěni, sto čtyřicet čtyři tisíce zapečetěných z každého kmene izraelských synů". (...) Potom jsem viděl, a pohleďme, velký zástup, který žádný člověk nemohl sečíst, ze všech národů a kmenů a lidí a jazyků, jak stojí před trůnem a před Beránkem, oblečený v bílá roucha; a v jejich rukou byly palmové ratolesti. (...) Ihned jsem mu tedy řekl: „Můj pane, ty to víš.“ A řekl mi: „To jsou ti, kdo vycházejí z velkého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v Beránkově krvi" (Zjevení 7: 3-8; 14:1-5; 7:9-17) (The Heavenly Resurrection (144000); The Great Crowd).

• Žijeme v posledních dnech, které skončí velkým soužením (Matouš 24,25, Mark 13, Lukáš 21, Zjevení 19: 11-21). Kristova přítomnost (Parousia) začala neviditelně od roku 1914 a skončí na konci tisíce let: "Zatímco seděl na Olivové hoře, učedníci k němu soukromě přistoupili a řekli: „Pověz nám: Kdy to bude a co bude znamením tvé přítomnosti a závěru systému věcí?" (Matouš 24:3) (The Great Tribulation; The King Jesus Christ).

• Ráj bude pozemské: "Na to jsem slyšel silný hlas z trůnu, jak říká: „Pohleď, Boží stan je s lidmi, a bude s nimi přebývat a oni budou jeho lidem. A sám Bůh bude s nimi. A setře jim každou slzu z očí a smrt již nebude a nebude již ani truchlení ani křik ani bolest. Dřívější věci pominuly" (Izaiáš 11,35,65, Zjevení 21:1-5) (The Release).

• Bůh dovolil zlu. To dalo odpověď na výzvu ďábla k legitimnosti svrchovanosti Jehovova (Genesis 3: 1-6). A také odpovědět na obvinění ďábla o bezúhonnosti lidských bytostí (Job 1:7-12; 2:1-6). Není to Bůh, který způsobuje utrpení (Jakub 1:13). Utrpení jsou výsledkem čtyř hlavních faktorů: Satan čert může být ten, který způsobuje utrpení (ale ne vždy) (Job 1:7-12; 2:1-6) (Satan Hurled). Utrpení je výsledkem našeho obecného stavu hříchu následníka Adama, který nás vede ke stáří, nemoci a smrti (Římanům 5:12, 6:23). Bolest může být důsledkem špatných lidských rozhodnutí (o nás, nebo jiných lidí), protože naše hříšnosti zdědil od Adama (Deuteronomium 32: 5, Římanům 7:19). Utrpení může být výsledkem "nepředvídaných časů a událostí", které způsobují, že osoba je na špatném místě ve špatném čase (Ecclesiastes 9:11). Osud není učení Bible, nejsme „předurčen“ konat dobro nebo zlo, ale na základě svobodné vůle, jsme se rozhodli dělat „dobrý“ nebo „zlo“ (Deuteronomium 30:15).

• Musíme sloužit zájmům Božího království tím, že nás křtíme a jednáme podle toho, co je napsáno v Bibli (Matouš 28: 19,20) (The Baptism). Tento pevný postoj ve prospěch Království je veřejně demonstrován pravidelným hlásáním Dobré zprávy (Matouš 24:14) (The Good News).

 

Je zakázáno v Bibli

Vražedná nenávist je zakázána: "Každý, kdo nenávidí svého bratra, je zabiják, a víte, že žádný zabiják v sobě trvale nemá věčný život" (1 Jan 3:15). Vražda je zakázána. Vražda z náboženských důvodů je zakázána. Vlastenecká vražda je zakázána.: "Tehdy mu Ježíš řekl: „Vrať svůj meč zpátky na jeho místo, neboť všichni, kdo berou meč, mečem zahynou" (Matouš 26:52) (The End of Patriotism).
Krádež je zakázán: "Zloděj ať již nekrade, ale spíše ať koná tvrdou práci a svýma rukama koná dobré dílo, aby měl co rozdávat někomu, [kdo je] v nouzi" (Efezanům 4:28).
Lhát je zakázáno: "Nelžete jeden druhému. Svlékněte starou osobnost s jejími zvyklostmi" (Kolosanům 3:9).

Jiné zákazy:

"Mé rozhodnutí tedy je nedělat těžkosti těm z národů, kteří se obracejí k Bohu, ale napsat jim, aby se zdržovali věcí poskvrněných modlami, smilstva, toho, co je zardoušené, a krve" (Skutky 15:19,20,28,29).

Věci, které byly poškozeny modly: Jedná se o "věci" související s náboženskými praktikami, které jsou v rozporu s Bibliou, slavení pohanských svátků. Mohou to být náboženské rituály před porážkou nebo jatečným masem: "ezte všechno, co se prodává na masném trhu, a nedotazujte se kvůli svému svědomí, neboť „Jehovovi patří země a to, co ji naplňuje“. Jestliže vás někdo z nevěřících pozve a vy si přejete jít, jezte všechno, co je vám předloženo, a nedotazujte se kvůli svému svědomí. Ale kdyby vám snad někdo řekl: „To je něco obětovaného jako oběť“, nejezte kvůli tomu, kdo to odhalil, a kvůli svědomí. Říkám „svědomí“, ne tvé vlastní, ale toho druhého. Vždyť proč by měla být má svoboda souzena svědomím někoho jiného? Jestliže se podílím s díky, proč se má o mně mluvit utrhačně kvůli tomu, za co vzdávám díky?" (1. Korinťanům 10:25-30).

Pokud jde o náboženské praktiky, které Bible odsoudí: "Nedejte se nerovně spojit jhem s nevěřícími. Vždyť co má společného spravedlnost a nezákonnost? Nebo jaké podílnictví má světlo s tmou? Jaký je dále soulad mezi Kristem a Belijalem? Nebo jaký podíl má věřící s nevěřícím? A v jaké shodě je Boží chrám s modlami? Jsme totiž chrámem živého Boha; právě jak Bůh řekl: „Budu mezi nimi přebývat a chodit mezi [nimi] a budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.“ „‚Vyjděte proto z jejich středu a oddělte se,‘ říká Jehova, ‚a přestaňte se dotýkat nečistého‘“, „‚a já vás přijmu.‘“ „‚A budu vám otcem a vy mi budete syny a dcerami,‘ říká Jehova Všemohoucí" (2. Korinťanům 6:14-18).

Nepoužívejte modlářství. Je nutné zničit všechny modlářské objekty nebo obrazy, kříže, sochy pro náboženské účely (Matouš 7: 13-23). Nepraktizujte okultismus: věštění, magie, astrologie ... Musíme zničit všechny objekty související s okultismem (Skutky 19:19, 20).

Náboženské oslavy, které nerespektují biblické zásady, by neměly být prováděny (1 Korintským 10: 20-22). Nehledejte filmy ani pornografické nebo násilné a ponižující snímky. Zdržujte se od hazardních her, užívání drog, jako je marihuana, betel, tabák, nadbytek alkoholu, orgie: "Bratři, proto vás tedy snažně prosím při Božím soucitu, abyste předkládali svá těla jako živou, svatou, Bohu přijatelnou oběť, jako posvátnou službu se svou silou rozumu" (Římanům 12: 1, Matouš 5: 27-30, Žalmy 11: 5).

Sexuální nesmrtelnost (smilstvo): cizoložství, svobodný sex (muž / žena), homosexualita mužů a žen a zvrácené sexuální praktiky: "Což nevíte, že nespravedliví nezdědí Boží království? Nedejte se zavést na scestí. Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani muži vydržovaní pro nepřirozené účely, ani muži, kteří leží s muži, ani zloději, ani chamtivci, ani opilci, ani utrhači, ani vyděrači nezdědí Boží království" (1. Korinťanům 6:9,10). "Manželství ať je pro všechny počestné a manželské lože ať je neposkvrněné, neboť Bůh bude soudit smilníky a cizoložníky" (Hebrejcům 13:4).

Biblia odsoudí polygamii, každý člověk v této situaci, který chce vykonat Boží vůli, musí svou situaci napravit tím, že zůstane pouze se svou první manželkou, kterou se oženil (1 Timoteovi 3: 2 "manžel jednoho žena „). Masturbace je zakázána v Bibli: "Umrtvujte proto své tělesné údy, které jsou na zemi, pokud jde o smilstvo, nečistotu, pohlavní choutky, škodlivou touhu a chtivost, jež je modlářstvím" (Kolosanům 3:5).

Je zakázáno jíst krev, dokonce i v terapeutickém prostředí (krevní transfúze): "Pouze maso s jeho duší — jeho krví — nebudete jíst" (1. Mojžíšova 9:4) (The Sacred Blood; The Sacred Life).

Veškeré věci odsouzené Biblemi nejsou popsány v této studii Bible. Křesťan, který dosáhl zralosti a dobrou znalost biblických zásad, pozná rozdíl mezi "dobrým" a "zlem", i když není přímo napsán v Bibli: "Ale hutný pokrm patří zralým lidem, těm, kdo používáním cvičili svou vnímavost, aby rozlišovali mezi správným a nesprávným" (Hebrejcům 5:14) (SPIRITUAL MATURITY).

Připomínat smrt Ježíše Krista

Cílem

Co dělat?

Hlavní nabídka (anglicky)

CONTACT

TWITTER

MENÚ PRINCIPAL DEL SITIO BÍBLICO EN ESPAÑOL

O MENU PRINCIPAL DO SITE BÍBLICO EM PORTUGUÊS

MAIN MENU OF THE BIBLICAL WEBSITE IN ENGLISH

MENU PRINCIPAL DU SITE BIBLIQUE EN FRANÇAIS