Bible Online

Bible v několika jazycích

Odkazy (v modré) v jazyce podle vašeho výběru vás nasměrují k jinému článku napsanému ve stejném jazyce. Modré odkazy napsané v angličtině vás směřují k článku v angličtině. V tomto případě můžete také vybrat ze tří dalších jazyků: španělština, portugalština a francouzština.

English  Español  Português  Français  Català  Românesc  Italiano   Deutsch

Polski  Magyar  Hrvatski  Slovenský  Slovenski  český  Shqiptar  Nederlands

 Svenska  Norsk  Suomalainen  Dansk  Icelandic  Lietuvos  Latvijas  Eesti

ქართული  ελληνικά  հայերեն  Kurd  Azərbaycan  اردو  Türk  العربية  فارسی  עברי 

Pусский  Yкраїнський  Македонски  Български  Монгол  беларускі  Қазақ  Cрпски                  

Swahili  Hausa  Afrikaans  Igbo  Xhosa  Yoruba  Zulu  Amharic  Malagasy  Somali

   हिन्दी  नेपाली  বাঙালি  ਪੰਜਾਬੀ  தமிழ்  中国  ไทย  ខ្មែរ  ລາວ  Tiếng việt  日本の  한국의

Tagalog  Indonesia  Malaysia  Jawa      

 

Přijde den Jehova, co dělat?

"Chytrý, který uviděl neštěstí, se skryl; nezkušení, kteří šli dál, utrpěli trest"

(Přísloví 27:12)

Jak se blíží velký soužení, "neštěstí"

co dělat, abychom se připravovali, "skrývali"?

Co dělat předtím během a po velkém soužení? Tato první část bude založena na duchovní přípravě před velkým soužením

Duchovní příprava před velkým soužením

"A stane se, že každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bezpečně vyvázne"

(Joel 2:32)

Milovat Boha je si uvědomit, že on má své jméno: Jehovovo (YHWH) (Matouš 6: 9 „Náš Otče v nebesích, ať je posvěceno tvé jméno“) (The Revealed Name).

Jak zdůraznil Ježíše Krista, největší přikázání je láska k Bohu: „Řekl mu: „‚Budeš milovat Jehovu, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou myslí.‘ To je největší a první přikázání. To druhé, jemu podobné, je: ‚Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.‘  Na těchto dvou přikázáních závisí celý Zákon a Proroci" (Matouš 22:37,38) (Worship Jehovah; In Congregation).

Tato láska k Bohu prochází dobrým vztahem k Němu prostřednictvím modlitby. Ježíš Kristus dal konkrétní rady, aby se řádně modlil Bohu v Matouš 6:

„Také když se modlíte, nebudete jako pokrytci; protože ti se rádi modlí, když stojí v synagógách a na rozích širokých cest, aby je lidé viděli. Vpravdě vám říkám: Mají svou plnou odměnu. Ale ty, když se modlíš, jdi do svého soukromého pokoje, a když zavřeš dveře, modli se k svému Otci, který je vskrytu; potom ti tvůj Otec, který se dívá vskrytu, oplatí. Když se však modlíte, neříkejte znovu a znovu totéž, právě jak to dělají lidé z národů, neboť ti si představují, že budou vyslyšeni, protože používají mnoho slov. Nepřipodobňujte se jim tedy, neboť Bůh, váš Otec, ví, co potřebujete, dříve než jej vůbec poprosíte. 9  Budete se tedy modlit takto: ‚Náš Otče v nebesích, ať je posvěceno tvé jméno. Ať přijde tvé království. Ať se stane tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi. Dej nám dnes náš chléb na tento den; a odpusť nám naše dluhy, jako i my jsme odpustili svým dlužníkům. A neuveď nás do pokušení, ale osvoboď* nás od toho ničemného.‘ Jestliže totiž odpustíte lidem jejich přečiny, odpustí váš nebeský Otec i vám; jestliže však lidem neodpustíte jejich přečiny, ani váš Otec neodpustí vaše přečiny" (Matouš 6: 5-15).

Jehovovo Bůh požaduje, aby náš vztah s ním je exkluzivní: „Ne; ale říkám, že věci, které obětují národy, obětují démonům, a ne Bohu; a nechci, abyste se stali podílníky s démony. Nemůžete pít Jehovův pohár a pohár démonů; nemůžete se podílet na „Jehovově* stole“ a stole démonů. Nebo [snad] „podněcujeme Jehovu k žárlivosti“? Jsme snad silnější, než je on?" (1 Korintským 10: 20-22).

Budeme-li milovat Boha, měli bychom také rádi svého bližního: „Kdo nemiluje, Boha nepoznal, protože Bůh je láska“ (1 Jana 4: 8) (The Sacred Life).

Budeme-li milovat Boha, snažíme se ho potěšit tím, že má dobré chování: „Pověděl ti, pozemský člověče, co je dobré. A co od tebe Jehova žádá zpět, než abys uplatňoval právo+ a miloval laskavost a byl skromný, když chodíš se svým Bohem?" (Micheáš 6: 8).

Budeme-li milovat Boha, budeme se zabránilo jakémukoli jednání, které mu nesouhlasí: „Což nevíte, že nespravedliví nezdědí Boží království? Nedejte se zavést na scestí. Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani muži vydržovaní pro nepřirozené účely, ani muži, kteří leží s muži, ani zloději, ani chamtivci, ani opilci, ani utrhači, ani vyděrači nezdědí Boží království" (1 Korinťanům 6: 9 , 10) (Základní biblické vyučování (zakázáno v Bibli)).

Milovat Boha znamená rozpoznat, že má Syna, Ježíše Krista. Musíme milovat a mít víru v Jeho oběť umožňuje odpuštění hříchů. Ježíš Kristus je jediná cesta k věčnému životu a Bůh chce, abychom si uvědomit: „Ježíš mu řekl: „Jsem cesta a pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci, leda skrze mne" a. „To znamená věčný život, že přijímají poznání o tobě,* jediném pravém Bohu, a o tom, kterého jsi vyslal, Ježíši Kristu“ (Jan 14:6; 17: 3) (Jesus Christ the Only Path; The King Jesus Christ).

Milovat Boha je uvědomit si, že mluví (nepřímo) prostřednictvím jeho slova Bible. Musíme je číst každý den, abychom lépe poznali Boha a jeho syna Ježíše Krista. Bible je naším průvodcem, který nám Bůh dal: „Tvé slovo je lampou mé noze a světlem mé vozové cestě“ (Žalm 119: 105). Bible Online je k dispozici na internetových stránkách a některých biblických pasáží, aby lépe vychutnat jeho radu (Matouš kapitoly 5-7: Kázání na hoře, knihu Žalmů, Přísloví, čtyři evangelia, Matouše, Marka, Lukáše a Jana a mnoho dalších biblických pasáží (2 Timoteovi 3:16,17) (Read the Bible Daily).

Část 2

Co dělat během velkým soužením

Podle Bible existuje pět důležitých podmínek, které nám umožňují získat boží milost během velkým soužením:

1 - Vyvolat Jehovy: "A stane se, že každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bezpečně vyvázne" (Joel 2:32).

2 - mít víru v propitiatorní hodnotu krve Kristovy, abychom získali odpuštění našich hříchů: "A řekl mi: „To jsou ti, kdo vycházejí z velkého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v Beránkově krvi" (Zjevení 7: 9-17). Tento text vysvětluje, že velký dav, který přežije velký soužení, bude mít víru v hodnotu Kristovy krve za odpuštění hříchů.

Velký soužení bude dramatickým momentem pro lidstvo: Jehova požádá o "lamentační čas" pro ty, kteří přežijí velký soužení.

3 - A nářek nad cenou, kterou musel zaplatit: Human bezhříšným životem Krista: „A vyleji na Davidův dům a na obyvatele Jeruzaléma ducha přízně a snažných proseb, a jistě budou vzhlížet k Tomu, jehož probodli, a jistě nad Ním budou bědovat jako při bědování nad jediným [synem]; a bude nad ním hořekování, jako když se hořekuje nad prvorozeným [synem]. V ten den bude bědování v Jeruzalémě velké, jako bědování Hadadrimmonu na údolní pláni Megiddo" (Zachariáš 12: 10,11).

Je-li zřejmé, že tento text byl splněn po smrti Krista, vztah Zachariášových kapitol 12 až 14 se týká rozvinutí velkého soužení. Pod pojmem „jako bědování Hadadrimmonu na údolní pláni Megiddo“ potvrzuje, že tento nářek bude v době velkého soužení (srovnej Zjevení 16: 16 „A shromáždily je na místo, které se hebrejsky nazývá Har-Magedon").

Jehova Bůh bude mít smilování nad lidmi, kteří nebudou milovat tento systém, podle Ezechiel 9: „A Jehova přikročil k tomu, aby mu řekl: „Projdi středem města, středem Jeruzaléma, a uděláš označení na čele lidí, kteří vzdychají a sténají nad všemi odpornými věcmi, které se dějí uprostřed něho" (Ezekiel 9: 4, srovnej s Lukášem 17:32 "Zapamatujte si Lotovu ženu").

Tato lamentace bude doprovázena dvěma posledními božskými požadavky během velkého soužení:

4 - Půst: „Zatrubte na Sionu na roh. Posvěťte postní čas. Svolejte slavnostní shromáždění. Shromážděte lid. Posvěťte sbor. Seberte starší muže. Shromážděte děti a ty, kdo sají z prsů“ (Joel 2: 15,16, obecný kontext tohoto textu je velký soužení (Joel 2: 1,2)).

5 - Sexuální abstinence: "Ať ženich vyjde ze své vnitřní místnosti a nevěsta ze své svatební komnaty" (Joel 2:16). Toto doporučení bylo opakováno způsobem stejně zobrazené v proroctví Zachariáše kapitoly 12, která navazuje na „jako bědování Hadadrimmonu na údolní pláni Megiddo“: „A země bude jistě bědovat, každá rodina sama o sobě; rodina domu Davidova sama o sobě a jejich ženy samy o sobě; rodina domu Natanova sama o sobě a jejich ženy samy o sobě" (Zachariáš 12: 12-14). Fráze "jejich žena oddělená" je metaforickým výrazem sexuální abstinence.

Část 3

Co dělat po velkém soužení

Existují dvě hlavní božské doporučení:

1 - Celosvětové svátek chýší, které bude celosvětovým osvobozením od účinků hříchu:

"A pokud jde o každého, kdo zůstane ze všech národů, jež přicházejí proti Jeruzalému, stane se, [že] budou také rok co rok chodit klanět se Králi, Jehovovi vojsk, a slavit svátek chýší" (Zachariáš 14:16).

2 - Čištění země po dobu 7 měsíců po velkém soužení, do 10 Nisanu (Židovský kalendářní měsíc) (Ezechiel 40: 1,2): "A ti z izraelského domu je budou muset pohřbívat sedm měsíců, aby vyčistili zemi" (Ezekiel 39:12).

Máte-li jakékoli dotazy nebo byste chtěli další informace, neváhejte kontaktovat stránky nebo Twitterské stránky. Nechť Bůh žehná čisté srdce skrze svého Syna Ježíše Krista. Amen (Jan 13,10).

Hlavním cílem

PROČ?

Připomínat smrt Ježíše Krista

Základní výuka Bible

Be Prepared

Christian Community

Hlavní nabídka (anglicky)

 

MENÚ PRINCIPAL DEL SITIO BÍBLICO EN ESPAÑOL

O MENU PRINCIPAL DO SITE BÍBLICO EM PORTUGUÊS

MAIN MENU OF THE BIBLICAL WEBSITE IN ENGLISH

MENU PRINCIPAL DU SITE BIBLIQUE EN FRANÇAIS

 

TWITTER

FACEBOOK

FACEBOOK BLOG