Bijbel online

Bijbel in verschillende talen

De links (in blauw) in de taal van uw keuze, verwijzen u naar een ander artikel dat in dezelfde taal is geschreven. Die geschreven in het Engels, verwijzen u naar een artikel in het Engels. In dit geval kunt u ook kiezen uit drie andere talen: Spaans, Portugees en Frans.

English  Español  Português  Français  Català  Românesc  Italiano   Deutsch

Polski  Magyar  Hrvatski  Slovenský  Slovenski  český  Shqiptar  Nederlands

 Svenska  Norsk  Suomalainen  Dansk  Icelandic  Lietuvos  Latvijas  Eesti

ქართული  ελληνικά  հայերեն  Kurd  Azərbaycan  اردو  Türk  العربية  فارسی  עברי 

Pусский  Yкраїнський  Македонски  Български  Монгол  беларускі  Қазақ  Cрпски                  

Swahili  Hausa  Afrikaans  Igbo  Xhosa  Yoruba  Zulu  Amharic  Malagasy  Somali

   हिन्दी  नेपाली  বাঙালি  ਪੰਜਾਬੀ  தமிழ்  中国  ไทย  ខ្មែរ  ລາວ  Tiếng việt  日本の  한국의

Tagalog  Indonesia  Malaysia  Jawa      

WAAROM?

De belofte van God

Eeuwig leven

De herdenking

Hoofdmenu (in Engels)

De dag van Jehovah komt, wat te doen?

"De schrandere die de rampspoed heeft gezien, heeft zich verborgen; de onervarenen die zijn doorgelopen, hebben de straf ondergaan"

(Spreuken 27:12)

Terwijl de grote verdrukking naderbij komt,

wat te doen om ons voor te bereiden?

Wat te doen voor tijdens en na de grote verdrukking? Dit eerste deel zal gebaseerd zijn op spirituele voorbereiding, vóór de grote verdrukking.

De geestelijke voorbereiding voor de grote verdrukking

"En het moet geschieden dat een ieder die de naam van Jehovah aanroept, veilig zal ontkomen"

(Joël 2:32)

God liefhebben is herkennen dat Hij een Naam heeft: Jehova (JHWH) (Mattheüs 6: 9 "Onze Vader in de hemelen, uw naam worde geheiligd") (The Revealed Name).

Zoals Jezus Christus opmerkte, is het belangrijkste gebod liefde voor God: "Hij zei tot hem: „’Gij moet Jehovah, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.’ Dit is het grootste en eerste gebod. Het tweede, hieraan gelijk, is dit: ’Gij moet uw naaste liefhebben als uzelf.’ Aan deze twee geboden hangt de gehele Wet en de Profeten"(Mattheüs 22: 37-40) (Worship Jehovah; In Congregation).

Deze liefde voor God gaat via een goede relatie met Hem door gebed. Jezus Christus gaf specifiek advies om goed te bidden tot God in Mattheüs 6:

"En wanneer GIJ bidt, moogt GIJ niet zijn als de huichelaars, want zij staan graag in de synagogen en op de hoeken van de brede straten te bidden om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, ik zeg U: Zij hebben hun beloning reeds ten volle. Gij echter, wanneer gij bidt, ga dan in uw binnenkamer en bid na het sluiten van uw deur tot uw Vader, die in het verborgene is; dan zal uw Vader, die in het verborgene toeziet, het u vergelden. Als GIJ echter bidt, zegt dan niet steeds weer dezelfde dingen, zoals de mensen der natiën doen, want zij menen dat zij door veel woorden te gebruiken, verhoord zullen worden. Wordt daarom niet als zij, want God, UW Vader, weet welke dingen GIJ nodig hebt voordat GIJ hem er ook maar om vraagt. GIJ dan moet aldus bidden: ’Onze Vader in de hemelen, uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, zo ook op aarde. Geef ons heden ons brood voor vandaag; en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars hebben vergeven. En breng ons niet in verzoeking, maar bevrijd ons van de goddeloze.’ Want indien GIJ de mensen hun overtredingen vergeeft, zal UW hemelse Vader ook U vergeven; maar als GIJ de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal UW Vader ook UW overtredingen niet vergeven."(Mattheüs 6: 5-15).

Jehovah God vraagt dat onze relatie met hem exclusief is, dat wil zeggen dat hij niet wil dat we een andere "god" bidden: "Neen; maar ik zeg dat de dingen die de natiën* slachtofferen, zij aan demonen slachtofferen en niet aan God; en ik wil niet dat GIJ deelhebbers met de demonen wordt. GIJ kunt niet de beker van Jehovah en de beker van de demonen drinken; GIJ kunt niet aan „de tafel van Jehovah” en aan de tafel van de demonen deel hebben. Of „zijn wij Jehovah tot jaloezie aan het prikkelen”? Zijn wij soms sterker dan hij?" (1 Korinthiërs 10: 20-22).

Als we van God houden, moeten we ook onze naaste liefhebben: "Wie niet liefheeft, heeft God niet leren kennen, want God is liefde" (1 Johannes 4: 8) (The Sacred Life).

Als we God liefhebben, streven wij ernaar om Hem te behagen door het hebben van goed gedrag. "Hij heeft u verteld, o aardse mens, wat goed is. En wat vraagt Jehovah van u terug dan gerechtigheid te oefenen en goedheid lief te hebben en bescheiden te wandelen met uw God?" (Micha 6: 8) (Bijbelonderwijs (het is verboden in de Bijbel)).

Als we God liefhebben, zullen we elk gedrag dat hij afkeurt te voorkomen: "Wat! Weet GIJ niet dat onrechtvaardigen Gods koninkrijk niet zullen beërven? Wordt niet misleid. Noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch mannen die er voor tegennatuurlijke doeleinden op na worden gehouden, noch mannen die bij mannen liggen, noch dieven, noch hebzuchtige personen, noch dronkaards, noch beschimpers, noch afpersers zullen Gods koninkrijk beërven" (1 Korintiërs 6: 9 , 10).

God liefhebben is herkennen dat Hij een Zoon heeft, Jezus Christus. We moeten van hem houden en vertrouwen hebben in zijn offer dat de vergeving van onze zonden mogelijk maakt. Jezus Christus is de enige manier om het eeuwige leven en God wil dat wij herkennen "Jezus zei tot hem: „Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door bemiddeling van mij" en "Dit betekent eeuwig leven, dat zij voortdurend kennis in zich opnemen van u, de enige ware God, en van hem die gij hebt uitgezonden, Jezus Christus" (Johannes 14: 6; 17: 3) (De herdenking van de dood van Jezus Christus (artikel); Jesus Christ the Only Path; The King Jesus Christ).

God liefhebben is om te erkennen dat Hij spreekt (indirect) door middel van zijn woord de Bijbel. We moeten het elke dag lezen om God en zijn zoon Jezus Christus beter te leren kennen. De Bijbel is onze gids die God ons heeft gegeven: "Uw woord is een lamp voor mijn voet, En een licht op mijn pad" (Psalmen 119: 105). Een Bijbel Online is beschikbaar op de website en een aantal bijbelse passages om beter te genieten van zijn advies (Matteüs hoofdstukken 5-7: De bergrede, het boek der Psalmen, Spreuken, de vier evangeliën, Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes en vele andere bijbelpassages (2 Timotheüs 3: 16,17)) (Read the Bible Daily; Bijbelonderwijs (het is verboden in de Bijbel)).

Deel 2

Wat te doen tijdens de Grote Verdrukking

Volgens de Bijbel zijn er vijf belangrijke voorwaarden die ons in staat zullen stellen om de barmhartigheid van God te verkrijgen tijdens de grote verdrukking:

1 - De naam van Jehovah oproepen door te bidden: "En het moet geschieden dat een ieder die de naam van Jehovah aanroept, veilig zal ontkomen" (Joël 2: 32).

2 - Geloof hebben in de verzoenende waarde van het bloed van Christus om de vergeving van onze zonden te verkrijgen: "Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen, en zij hebben hun lange gewaden gewassen en hebben ze wit gemaakt in het bloed van het Lam" (Openbaring 7: 9-17). Deze tekst legt uit dat de grote menigte die de grote verdrukking zal overleven, vertrouwen zal hebben in de verzoenende waarde van het bloed van Christus voor de vergeving van zonden.

De grote verdrukking zal een dramatisch moment voor de mensheid zijn: Jehovah zal vragen om een "klaagliedijd" voor degenen die de grote verdrukking zullen overleven.

3 - Een weeklacht over de prijs die Jehovah moest betalen om ons in leven te houden: het zondeloze menselijke leven van Christus: "En ik wil over het huis van Da̱vid en over de inwoners van Jeru̱zalem de geest van gunst en smekingen uitstorten, en zij zullen stellig opzien naar Degene die zij hebben doorstoken, en zij zullen stellig over Hem weeklagen zoals bij het geweeklaag over een enige [zoon]; en er zal een bittere jammerklacht over hem zijn zoals wanneer er een bittere jammerklacht is over de eerstgeboren [zoon]. Op die dag zal het geweeklaag in Jeru̱zalem groot zijn, als het geweeklaag van Ha̱dad-Ri̱mmon in de valleivlakte van Megi̱ddo" (Zacharia 12: 10,11).

Als het duidelijk is dat deze tekst werd vervuld na de dood van Christus, is de context van Zacharia, hoofdstuk 12 tot 14, van toepassing op de grote verdrukking. De term "als het geweeklaag van Ha̱dad-Ri̱mmon in de valleivlakte van Megi̱ddo", bevestigt dat deze klaagzang zal worden gemaakt op het moment van de grote verdrukking (vergelijk Openbaring 16: 16 "En ze vergaderden hen tot de plaats die in het Hebreeuws Har–Ma̱gedon wordt genoemd").

Als onderdeel van deze klaagzang zal Jehovah God mensen tot leven brengen die geen spijt zullen hebben van dit oude slechte menselijke systeem, volgens Ezechiël 9: "En Jehovah zei vervolgens tot hem: „Trek midden door de stad, midden door Jeru̱zalem, en gij moet een kenteken zetten op het voorhoofd van de mannen die zuchten en kermen over al de verfoeilijkheden die in haar midden gedaan worden" (Ezechiël 9: 4; vergelijk met de aanbeveling van Christus "Denkt aan de vrouw van Lot" die draaide zich om en stierf vanwege "spijt" voor wat ze achterliet (Lucas 17:32)).

Dit weeklagen zal gepaard gaan met twee laatste goddelijke vereisten tijdens de grote verdrukking:

4 - Vasten: "Blaast een hoorn in Si̱on. Heiligt een vastentijd. Roept een plechtige vergadering bijeen. Vergadert [het] volk. Heiligt een vergadering. Brengt [de] oude mannen bijeen. Vergadert kinderen en degenen die de borsten zuigen" (Joël 2: 15,16) , de algemene context van deze tekst is de grote verdrukking (Joël 2: 1,2).

5 - Seksuele onthouding: "Laat [de] bruidegom uitgaan uit zijn binnenkamer en [de] bruid uit haar bruidsvertrek" (Joël 2: 15,16). De "uitgang" van de man en vrouw van de "binnenkamer" of "huwelijk" is een picturale evocatie van de seksuele onthouding van mannen en vrouwen. Deze aanbeveling werd herhaald op een manier die even afgebeeld in de profetie van Zacharia hoofdstuk 12, die de "als het geweeklaag van Ha̱dad-Ri̱mmon in de valleivlakte van Megi̱ddo" volgt: "En het land zal stellig weeklagen, elke familie afzonderlijk; de familie van het huis van Da̱vid afzonderlijk, en hun vrouwen afzonderlijk; de familie van het huis van Na̱than afzonderlijk, en hun vrouwen afzonderlijk" (Zacharia 12: 12-14).

De uitdrukking "hun vrouw uit elkaar" is een metaforische uitdrukking van seksuele onthouding: "Toen naderde ik tot de profetes, en zij werd zwanger en baarde mettertijd een zoon" (zie Jesaja 8: 3).

Deel 3

Wat te doen na de grote verdrukking

Er zijn twee belangrijke goddelijke aanbevelingen:

1 - De wereldwijde vervulling van het hutfeest, dat een wereldwijde bevrijding zal zijn van de gevolgen van zonde:

"En het moet geschieden [dat], wat een ieder aangaat die overblijft uit alle natiën die tegen Jeru̱zalem komen, zij ook van jaar tot jaar moeten opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, Jehovah der legerscharen, en om het loofhuttenfeest te vieren" (Zacharia 14:16)

2 - Het schoonmaken van de aarde gedurende 7 maanden, tot 10 Nisan (maand van de joodse kalender) na de grote verdrukking (Ezechiël 40: 1,2): "En degenen van het huis van I̱sraël zullen hen moeten begraven met het doel het land te reinigen, zeven maanden lang" (Ezechiël 39:12).

Als u vragen heeft of extra informatie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met de site of het Twitter-account van de site. Moge God zuivere harten zegenen door zijn Zoon Jezus Christus. Amen (Johannes 13: 10).