A kék mondatok további bibliai magyarázatokat nyújtanak. Csak kattintson a kék hivatkozásra. A bibliai cikkeket elsősorban négy nyelven írják: angol, spanyol, portugál és francia. Ha magyar nyelven írják, akkor zárójelben kell megadni

MIÉRT?

Miért engedte Isten a mai napig a szenvedést és a gonoszságot?

Miért engedte Isten a mai napig a szenvedést és a gonoszságot?

"Meddig kiáltok még segítségért, ó, Jehova, és nem hallgatsz meg? Meddig kiáltok hozzád segítségért az erőszak miatt, és nem lépsz közbe? Miért hagyod, hogy rosszat lássak? Miért tűröd meg az elnyomást? Miért van pusztítás és erőszak szemem előtt? Miért van annyi veszekedés és viszály? A törvény erőtlen, és sohasem érvényesül az igazság. Elferdítik a jogot, mivel gonoszok veszik körbe az igazságost"

(Habakuk 1:2–4)

"Majd ismét az kezdett foglalkoztatni, hogy milyen sok elnyomás van a nap alatt. Láttam az elnyomottak könnyeit, és hogy senki sem vigasztalta meg őket. Az elnyomóik voltak hatalmon, és nem vigasztalta meg az elnyomottakat senki. (…) Mindenfélét láttam hiábavaló életem során: az igazságos embert, aki meghal, pedig igazságos, és a gonosz embert, aki sokáig él, pedig gonosz. (…) Mindezt láttam, és szívemben mérlegeltem mindent, amit véghez visznek a nap alatt, egy olyan időben, amikor ember uralkodik emberen a saját kárára. (…) Történik még valami a földön, ami hiábavaló*: vannak igazságosak, akikkel úgy bánnak, mint ha rosszat tettek volna, és vannak gonoszok, akikkel meg úgy bánnak, mint ha igazságosan cselekedtek volna. Azt mondom, ez is hiábavalóság. (…) Láttam szolgákat lovon ülni, fejedelmeket pedig gyalogolni, mint a szolgák”

(Prédikátor 4:1; 7:15; 8:9,14; 10:7)

"A teremtés ugyanis hiábavalóságnak lett alávetve, nem a maga akaratából, hanem annak az akaratából, aki alávetette, mégpedig azzal a reménnyel"

(Róma 8:20)

"Senki ne mondja, amikor próba alatt áll: „Isten tesz próbára.” Rossz dolgokkal ugyanis nem lehet próbára tenni Istent, és ő maga sem tesz ilyesmikkel próbára senkit"

(Jakab 1:13)

Miért engedte Isten a mai napig a szenvedést és a gonoszságot?

Az igazi tettes ebben a helyzetben az ördög Sátán, akit a Bibliában vádlóként emlegetnek (Jelenések 12:9). Jézus Krisztus, az Isten Fia azt mondta, hogy az ördög hazug és embergyilkos (János 8:44). Két nagy vád van, amelyet megfogalmaztak Istennek:

1 - Vád Isten azon jogával szemben, hogy uralkodhasson teremtményei felett, láthatatlan és látható egyaránt.

2 - A vád a teremtés, különösen az emberek integritására vonatkozik, Isten képmása alapján (1Mózes 1:26).

Ha panaszt nyújtanak be és súlyos vádakat emelnek, hosszú időbe telik, amíg az ügyészség vagy a védelem kivizsgálásra kerül, még a tárgyalás és a jogerős ítélet előtt. A Dániel 7. fejezetének próféciája bemutatja azt a helyzetet, amelyben Isten szuverenitása és az ember integritása érintett, egy bíróságon, ahol az ítélet zajlik: "Tűzfolyam áradt és jött ki előle. Ezerszer ezren szolgáltak neki, és tízezerszer tízezren álltak előtte. Összeült a bíróság, és könyveket nyitottak fel. (…) De összeült a bíróság, és elvette a király uralmát, hogy aztán megsemmisítse és teljesen elpusztítsa" (Dániel 7:10,26). Amint ebben a szövegben meg van írva, a föld szuverenitását, amely mindig is Istenhez tartozott, elvették az ördögtől és az embertől is. A törvényszék ezen képét az Ézsaiás 43. fejezete mutatja be, ahol azt írják, hogy azok, akik Isten mellett állnak, "tanúi": "Ti vagytok az én tanúim – jelenti ki Jehova –, igen, szolgám, akit kiválasztottam, hogy megismerjetek, és higgyetek bennem, és megértsétek, hogy én ugyanaz vagyok. Előttem nem volt Isten, és utánam sem lett egy sem. Én, én vagyok Jehova, és rajtam kívül nincs megmentő" (Ézsaiás 43:10,11). Jézus Krisztust Isten "hű tanújának" is nevezik (Jelenések 1:5).

E két súlyos vád kapcsán Jehova Isten megengedte az Sátánnak, az ördögnek és az emberiségnek, több mint 6000 év, hogy bemutassa bizonyítékaikat, nevezetesen azt, hogy Isten szuverenitása nélkül uralkodhatnak-e a földön. Ennek a tapasztalatnak a végén vagyunk, ahol az ördög hazugságát hozza napvilágra az a katasztrofális helyzet, amelyben az emberiség a teljes romlás határán áll (Máté 24:22). Az ítéletre és a büntetés végrehajtására a nagy megpróbáltatás során kerül majd sor (Máté 24:21; 25:31–46). Most foglalkozzunk konkrétabban az ördög két vádjával azáltal, hogy megvizsgáljuk, mi történt Édenben, a Genezis 2. és 3. fejezetében, valamint Jób könyvének 1. és 2. fejezetében.

1 - Vád az Isten azon jogával szemben, hogy uralkodjon a láthatatlan és látható teremtményei felett

A Genezis 2. fejezete arról tájékoztat minket, hogy Isten megteremtette az embert, és egy több ezer hektáros Eden nevű "kertbe" helyezte, ha nem több. Ádám ideális körülmények között volt, és nagy szabadságot élvezett (János 8:32). Isten azonban korlátot szabott ennek a hatalmas szabadságnak: egy fa: "Jehova Isten pedig az embert az Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és gondozza azt. Jehova Isten még ezt a parancsot is adta az embernek: „A kert minden fájáról ehetsz megelégedésig. De a jó és rossz tudásának a fájáról ne egyél, mert azon a napon, amelyen eszel róla, bizony meghalsz" (1Mózes 2:15-17). "A jó és a rossz megismerésének fája" egyszerűen a jó és a rossz elvont fogalmának konkrét ábrázolása volt. Ezentúl ez az igazi fa képvisel, az a konkrét határ, a jó és a rossz ((konkrét) ismerete), amelyet Isten rögzített a "jó" között, engedelmeskedni neki, és nem enni belőle és a "rossz", a engedetlenség.

Nyilvánvaló, hogy Isten ez a parancsolata nem volt nehéz (Máté 11:28-30: "Mert az én igám könnyű és az én teherem könnyű", és az 1 János 5:3: "Az ő parancsolatai nem nehézek"). Egyébként egyesek azt mondták, hogy a "tiltott gyümölcs" a testi kapcsolatokat jelenti: ez helytelen, mert amikor Isten megadta ezt a parancsot, Éva nem létezett. Isten nem akart megtiltani valamit, amit Ádám nem tudhatott (Hasonlítsd össze az események kronológiáját 1Móz 2:15-17 (Isten parancsolata) 2:18-25-kel (Éva teremtése)).

Az ördög kísértése

"A kígyó pedig óvatosabb volt minden vadállatnál, melyet Jehova Isten alkotott. Ezért így szólt az asszonyhoz: „Valóban azt mondta Isten, hogy nem ehettek minden fáról a kertben?”  Az asszony erre így felelt a kígyónak: „A kert fáinak gyümölcséből ehetünk. De a kert közepén lévő fának a gyümölcséről Isten ezt mondta: »Abból ne egyetek, ne is érintsétek, mert különben meghaltok.«”  A kígyó erre ezt mondta az asszonynak: „Bizony nem haltok meg.  Mert Isten tudja, hogy amely napon esztek abból, felnyílik szemetek, és olyanok lesztek, mint Isten: tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz.” Az asszony pedig látta, hogy a fa gyümölcse evésre jó, olyan, ami kívánatos a szemnek. Igen, a fára jó volt ránézni. Így hát szakított a gyümölcséből, és evett belőle. Majd adott belőle a férjének is, amikor az vele volt, és ő is evett" (1Mózes 3:1-6).

Isten szuverenitását az ördög nyíltan megtámadta. A Sátán nyíltan arra utalt, hogy Isten információkat rejteget teremtményei károsítása céljából: "Mert Isten tudja" (arra utalva, hogy Ádám és Éva nem tudta, és hogy kárt okoz nekik). Ennek ellenére Isten mindig ő irányította a helyzetet.

Miért beszélt Sátán inkább Évával, mint Ádámmal? Pál apostol ihletettséggel írta, hogy "megtévessze": "Azonkívül Ádámot nem vezették félre, az asszonyt viszont alaposan félrevezették, és bűnt követett el" (1Timóteus 2:14). Miért csalták meg Évát? Fiatal kora miatt, mert nagyon kevés éves tapasztalata volt, míg Adam legalább negyven felett volt. Valójában Eve fiatalon alig lepődött meg azon, hogy kígyó szólt hozzá. Rendszerint folytatta ezt a szokatlan beszélgetést. Ezért a Sátán kihasználta Éva tapasztalatlanságát, hogy bűnre késztesse. Ádám azonban tudta, hogy mit csinál, szándékos döntést hozott a bűnről. Az ördögnek ez az első vádja összefüggésben állt Isten természetes jogával, hogy láthatatlan és látható teremtményei felett uralkodjon (Jelenések 4:11).

Röviddel a nap vége előtt, napnyugta előtt Isten megítélte a három bűnös (1Mózes 3:8–19). Mielőtt megállapította Ádám és Éva bűnösségét, Jehova Isten megelégedett azzal, hogy feltett nekik egy kérdést a gesztusukról, és így válaszoltak: "Az ember így folytatta: „Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fa gyümölcséből, ezért ettem.” Jehova Isten ekkor megkérdezte az asszonyt: „Mit tettél?” Az asszony erre így felelt: „A kígyó vezetett félre engem, ezért ettem.”" (1Mózes 3: 12,13). Ádám és Éva semhogy beismerte volna bűnösségét, megpróbálta igazolni önmagát. Ádám közvetetten szemrehányást tett Istennek, amiért olyan nőt adott neki, aki bűnre késztette: "Az a nő, akit adtál velem lenni". Az 1Mózes 3:14-19-ben olvashatjuk Isten ítéletét ígéretével, hogy beteljesedik célja: "És ellenségeskedést idézek elő közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között. Az összezúzza a fejed, te pedig annak sarkát sebzed meg" (1Mózes 3:15). Ezzel az ígéretével Jehova Isten különösen azt jelezte, hogy célja elkerülhetetlenül megvalósul, azzal, hogy tájékoztatta az ördög Sátánt arról, hogy elpusztul. Ettől a pillanattól kezdve a bűn bekerült a világba, annak fő következménye, a halál: "Ezért van, hogy amiképpen egy ember által jött be a világba a bűn, és a bűn által a halál, és így a halál minden emberre átterjedt, mivel mindnyájan vétkeztek" (Róma 5:12).

2 - Az ördög vádja az emberi integritás ellen, Isten képmása szerint

Az ördög kihívása

Az ördög utalt arra, hogy az emberi természetben van egy hiba. Ez nyilvánvaló az ördög kihívásában, amely a hű szolga Jób integritásával kapcsolatos:

"Jehova ekkor ezt kérdezte Sátántól: „Honnan jössz?” Sátán így válaszolt Jehovának: „Keresztül-kasul bejártam a földet.”  Jehova erre így szólt Sátánhoz: „Felfigyeltél Jóbra, az én szolgámra? Nincs hozzá hasonló a földön. Feddhetetlen és becsületes ember, istenfélő, és kerüli a rosszat.” Sátán így válaszolt Jehovának: „Vajon ok nélkül istenfélő Jób? Hiszen sövényt emeltél köréje, a háza köré és mindene köré, amije csak van, hogy megvédd! Keze munkáját megáldottad, és nagyon sok állata lett a földön. De nyújtsd csak ki a kezed, és sújts le mindenére, és biztos, hogy szemtől szembe meg fog átkozni téged.” Jehova erre így szólt Sátánhoz: „Mindene a kezedben van. Magára Jóbra azonban nem emelhetsz kezet!” Sátán ezután elment Jehova színe elől. (...) Jehova ekkor ezt kérdezte Sátántól: „Honnan jössz?” Sátán így válaszolt Jehovának: „Keresztül-kasul bejártam a földet.”  Jehova erre így szólt Sátánhoz: „Felfigyeltél Jóbra, az én szolgámra? Nincs hozzá hasonló a földön. Feddhetetlen és becsületes ember, istenfélő, és kerüli a rosszat. Még mindig megingathatatlan, és nem adja fel a feddhetetlenségét, noha megpróbálsz ellene ingerelni, hogy ok nélkül elpusztítsam.”  Sátán azonban így felelt Jehovának: „Bőrt bőrért. Az ember mindenét odaadja az életéért. De nyújtsd csak ki a kezed, és sújtsd csapással a csontját meg a testét is, és biztos, hogy szemtől szembe meg fog átkozni téged.” Jehova erre így szólt Sátánhoz: „A kezedben van. De az életét nem veheted el!”"(Jób 1:7-12; 2:2-6).

Az ördög Sátán szerint az emberi lények hibája az, hogy nem Teremtőjük iránti szeretetből, hanem önös érdekből és opportunizmusból szolgálják Istent. A nyomás alatt álló javak elvesztése és a haláltól való félelem miatt szerint is az ember csak az Isten iránti hűségétől térhet el. Ám Jób megmutatta, hogy a Sátán hazug: Jób elvesztette minden vagyonát, elveszítette 10 gyermekét, és súlyosan megbetegedett, került a halál közelébe (Jób története 1 és 2). Három hamis vigasztaló vállalta Jób pszichológiai megkínozását, mondván, hogy minden szerencsétlensége rejtett bűnökből származott, és ezért Isten fenyítette bűnösségéért és gonoszságáért. Jób ennek ellenére sem tért el feddhetetlenségétől, és így válaszolt: "Nem tudom elképzelni, hogy azt mondjam rátok, hogy igazságosak vagytok! Mindhalálig feddhetetlen maradok!" (Jób 27:5).

Az ördög legfontosabb veresége az ember integritásának haláláig való fenntartása tekintetében Jézus Krisztusra vonatkozott, aki engedelmes volt Atyjának, egészen halálig: "Mi több, amikor eljött emberként, megalázta magát, és engedelmes lett, vállalva a halált is, igen, a kínoszlopon való halált" (Filippi 2:8 ). Jézus Krisztus haláláig tartó feddhetetlenségével nagyon értékes lelki győzelmet kínált Atyjának, ezért jutalmazták: "Isten éppen ezért magasabb állásba emelte, és kedvesen megadta neki a nevet, amely minden más név felett áll, hogy Jézus nevében minden térd meghajoljon, az égben levőké, a földön levőké és a föld alatt levőké, és minden nyelv nyíltan megvallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atyának, Istennek a dicsőségére" (Filippi 2:9-11).

A tékozló fiú szemléltetésében Jézus Krisztus lehetővé teszi számunkra, hogy jobban megértsük Atyja módját az olyan helyzetek kezelésében, amikor teremtményei egy ideig megkérdőjelezik tekintélyét (Lukács 15:11–24). A tékozló fiú apjától kérte örökségét, és hagyja el a házat. Az apa megengedte, hogy már felnőtt fia meghozza ezt a döntést, de viselje a következményeket is. Hasonlóképpen, Isten meghagyta Ádámot, hogy szabadon dönthessen, de vállalja a következményeket is. Ami az emberiség szenvedéseivel kapcsolatos következő kérdésre vezet el minket.

A szenvedés okai

A szenvedés négy fő tényező eredménye

1 - Az ördög okoz szenvedést (de nem mindig) (Jób 1:7–12; 2:1–6). Jézus Krisztus szerint ő ennek a világnak az uralkodója: "Isten most megítéli ezt a világot, és ki fogja vetni ennek a világnak az uralkodóját" (János 12:31; 1 János 5:19). Ezért boldogtalan az emberiség egésze: "Mert tudjuk, hogy az egész teremtés szüntelenül együtt nyög és kínlódik mostanáig" (Róma 8:22).

2 - A szenvedés a bűnös állapotunk eredménye, amely öregséghez, betegséghez és halálhoz vezet bennünket: "Ezért van, hogy amiképpen egy ember által jött be a világba a bűn, és a bűn által a halál, és így a halál minden emberre átterjedt, mivel mindnyájan vétkeztek. (…) Mert a bűnért járó fizetség a halál” (Róma 5:12; 6:23).

3 - A szenvedés rossz emberi döntések eredménye lehet (részünkről vagy más emberek részéről): "Mert nem a jót teszem, amit akarok, hanem a rosszat, amit nem akarok” (5Mózes 32:5; Róm 7:19). A szenvedés nem "feltételezett karma törvény" eredménye. A következőket olvashatjuk János 9. fejezetében: "És ahogy ment, látott egy embert, aki a születése óta vak volt. A tanítványai megkérdezték Jézustól: „Rabbi, ki vétkezett, hogy vakon született? Ő vagy a szülei?”  Jézus így válaszolt: „Sem ő, sem a szülei nem vétkeztek, hanem azért történt ez, hogy az ő esetéből az emberek lássák Isten cselekedeteit"” (János 9:1-3). Az ő esetében az "Isten művei" voltak a csodálatos gyógyulásai.

4 - A szenvedés "előre nem látható idők és események" következménye lehet, ami miatt az ember rossz helyen van rossz helyen: "Még valamit láttam a nap alatt: Nem mindig a gyorsak nyerik meg a versenyt vagy az erősek győznek a csatában, a bölcseknek nincs mindig ennivalójuk, az értelmesek nem mindig gazdagok, és nem mindig sikeresek azok, akiknek nagy a tudásuk, mert bármikor történhetnek váratlan események mindannyiukkal.  Hisz az ember nem tudja, mennyi ideje van. Mint ahogyan a halat megfogják az alattomosan elhelyezett hálóval, és a madarat kelepcébe ejtik, az emberek is váratlanul csapdába esnek vészterhes időben" (Prédikátor 9:11,12).

Így szólt Jézus Krisztus két tragikus eseményről, amelyek sok halált okoztak: "Akkoriban jelen voltak némelyek, akik beszámoltak neki azokról a galileaiakról, akik éppen áldozatokat mutattak be, amikor Pilátus megölette őket.  Ezt felelte nekik: „Azt hiszitek, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak minden más galileainál, mert ezeket elszenvedték?  Semmiképpen – mondom nektek –, de ha nem bánjátok meg bűneiteket, mindannyian ugyanúgy meghaltok.  Vagy az a 18, akire rádőlt a torony Siloámban, és megölte őket, azt hiszitek, hogy nagyobb bűnt követett el minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? Semmiképpen – mondom nektek –, de ha nem bánjátok meg bűneiteket, mindannyian meghaltok, akárcsak ők"" (Lukács 13:1-5). Jézus Krisztus soha nem sugallta, hogy a balesetek vagy természeti katasztrófák áldozatai "többet vétkeztek volna", mint mások, vagy akár azt, hogy Isten ilyen események miatt bünteti a bűnösöket. Legyen szó betegségről, balesetről vagy természeti katasztrófáról, nem Isten okozza őket, és az áldozatok nem vétkeztek többet, mint mások.

Isten megszünteti ezeket a szenvedéseket: "Erre egy hangot hallottam a trón felől, mely hangosan ezt mondta: „Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig a népe lesznek, és maga Isten lesz velük. És letöröl minden könnyet a szemükről, és nem lesz többé halál, sem kesergés, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé. A korábbi dolgok elmúltak.”" (Jelenések 21:3,4).

Sors, ​​végzet és szabad választás

A "sors" vagy a fatalizmus nem bibliai tanítás. Nem vagyunk "rendeltetésűek" hivatva, hogy jót vagy rosszat tegyünk, de a „szabad választás” szerint jót vagy rosszat választunk (5Mózes 30:15). Ez a sors- vagy fatalizmus-nézet szorosan kapcsolódik ahhoz az elképzeléshez, amely sok embernek van Isten mindentudásáról és a jövő megismerésének képességéről. Meglátjuk, hogy Isten hogyan használja mindentudását vagy képességét arra, hogy idő előtt megismerje az eseményeket. A Bibliából láthatjuk, hogy Isten szelektív és diszkrecionális módon vagy meghatározott célra, több bibliai példával használja fel.

Isten használja mindentudása diszkrecionális és szelektív módon

Tudta Isten, hogy Ádám bűnbe fog menni? A Genezis 2. és 3. kontextusából nyilvánvaló, hogy nem. Hogyan adhatott volna Isten olyan parancsot, amelyről előre tudta, hogy Ádám nem fog engedelmeskedni? Ez ellentétes lett volna az ő szeretetével, és mindent megtettek, hogy ez a parancs ne legyen nehéz (1János 4:8; 5:3). Íme két bibliai példa, amelyek megmutatják, hogy Isten a jövő megismerésére való képességét szelektív és diszkrecionális módon használja. De azt is, hogy Isten mindig ezt a képességet használja egy meghatározott célra.

Vegyük Ábrahám példáját. Az 1Mózes 22: 1–14-ben ott olvasható az Izsák feláldozásának kérése. Amikor Isten megkérte Ábrahámot, hogy áldozza fel fiát, tudta-e Isten előre, képes lesz-e engedelmeskedni? A történet közvetlen összefüggéseitől függően nem. Míg az utolsó pillanatban Isten megakadályozta Ábrahámot abban, hogy ilyen, itt van, amit írnak: Az angyal így folytatta: „Ne bántsd a fiút, és ne tégy vele semmit sem, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, hiszen nem tagadtad meg tőlem a fiadat, az egyetlenedet” (1Mózes 22:12). Azt írják: "Most már tényleg tudom". A "most" kifejezés azt mutatja, hogy Isten nem tudta, hogy Ábrahám követi-e ezt a kérést.

A második példa Sodoma és Gomorra elpusztítására vonatkozik. Az a tény, hogy Isten két angyalt küld egy botrányos helyzet kivizsgálására, ismét bizonyítja, hogy eleinte nem volt minden bizonyítéka a döntéshozatalra, és ebben az esetben arra használta fel a képességét, hogy két angyal segítségével tudd meg (1 Mózes 18:20,21).

Ha elolvassuk a különféle prófétai bibliai könyveket, azt fogjuk találni, hogy Isten mindig nagyon konkrét célra használja a jövő megismerésének képességét (Zakariás próféciája; Dániel próféciája). Vegyünk egy egyszerű bibliai példát. Amíg Rebecca ikrekkel terhes volt, a probléma az volt, hogy a két gyermek közül melyik lesz az Isten által választott nemzet őse (1Mózes 25:21–26). Jehova Isten egyszerűen megfigyelte Ézsau és Jákob genetikai összetételét (bár nem a genetika vezérli teljes mértékben a jövőbeni viselkedést), majd előismeretében előre vetítette magát a jövőbe, hogy megtudja, milyen férfiakká válnak: "Szemeid már mint embriót is láttak engem, és annak minden része be volt írva könyvedbe a napokat illetően, melyeken megformáltad őket, holott még egy sem volt meg közülük"(Zsoltárok 139: 16). Ezen előismerete alapján Isten választotta (Róma 9:10-13; ApCsel 1:24-26 "Te, Jehova, aki ismeri mindenki szívét").

Vajon Isten megvéd-e minket?

Mielőtt megértenénk Isten gondolkodásmódját a személyes védelem témájában, fontolóra kell venni három fontos bibliai kérdést (1 Korinthusbeliek 2:16):

1 - Jézus Krisztus megmutatta, hogy a jelenlegi, halálsal végződő életnek átmeneti értéke van minden ember számára (János 11:11 (Lázár halálát "alvásnak" nevezik)). Ezenkívül Jézus Krisztus megmutatta, hogy az a fontos, hogy megőrizzük az örök élet kilátásait, ahelyett, hogy kompromisszummal próbálnánk "túlélni" a próbát (Máté 10:39, "lélek"=élet (1Mózes 35:16-19)). Pál apostol ihletettséggel megmutatta, hogy az "igazi élet" az örök élet reményének középpontjában áll (1 Timóteus 6:19).

Amikor az Apostolok cselekedeteinek könyvét olvassuk, azt tapasztaljuk, hogy Isten néha hagyta, hogy a keresztény próba halálával véget érjen Jakab apostol és István tanítvány esetében (ApCsel 7:54-60; 12:2) . Más esetekben Isten úgy döntött, hogy megvédi a tanítványt. Például Jakab apostol halála után Isten úgy döntött, hogy megvédi Péter apostolt az azonos haláltól (ApCsel 12:6–11). Általánosságban elmondható, hogy a bibliai összefüggésekben Isten szolgájának védelme gyakran kapcsolódik céljához. Például, miközben egy hajótörés közepette volt, Pál apostol és a hajón tartózkodó emberek együttes isteni védelmet élveztek (ApCsel 27:23,24). A kollektív isteni védelem egy magasabb isteni cél része volt, nevezetesen, hogy Pálnak tanúskodnia kellett a királyokról (ApCsel 9:15,16).

2 - Ezt az isteni védelem kérdését a Sátán két kihívásának összefüggésébe kell helyezni, különösen azokban a szavakban, amelyeket Jób feddhetetlenségével kapcsolatban fogalmazott meg: "Hiszen sövényt emeltél köréje, a háza köré és mindene köré, amije csak van, hogy megvédd! Keze munkáját megáldottad, és nagyon sok állata lett a földön" (Jób 1:10). A Jóbot és az egész emberiséget érintő integritás kérdésének megválaszolásához ez az ördög által támasztott kihívás azt mutatja, hogy Istennek viszonylagos módon el kellett távolítania a védelmet Jóbtól, is vonatkozhat az egész emberiség. Röviddel halála előtt Jézus Krisztus a Zsoltárok 22:1-re hivatkozva megmutatta, hogy Isten minden védelmet elvett tőle, ami áldozatként halálát eredményezte (János 3:16; Máté 27:46). Mindazonáltal az emberiség egészét tekintve az isteni oltalomnak ez a visszavonása viszonylagos marad, mert ahogy Isten megtiltotta az ördögnek Jób halálának kiváltását, nyilvánvaló, hogy ugyanez vonatkozik minden emberiség (Máté 24:22).

3 - Fentebb láthattuk, hogy a szenvedés "előre nem látható idők és események" következménye lehet, ami azt jelenti, hogy az emberek rossz időben, rossz helyen találhatják magukat (Prédikátor 9:11,12). Így általában az embereket Isten nem védi az eredetileg Ádám által hozott választás következményeitől. Az ember öregszik, megbetegszik és meghal (Róma 5:12). Balesetek vagy természeti katasztrófák áldozata lehet (Róma 8:20; az Prédikátor könyve nagyon részletesen leírja a jelenlegi élet hiábavalóságát, amely elkerülhetetlenül halálhoz vezet: "„A legnagyobb hiábavalóság!” – mondja az, aki egybegyűjti a népet. „A legnagyobb hiábavalóság! Minden hiábavalóság!”" (Prédikátor 1:2)).

Ezenkívül Isten nem védi meg az embereket rossz döntéseik következményeitől: "Ne vezessenek félre titeket: Istent nem lehet becsapni. Mert amit vet az ember, azt fogja aratni is.  Aki a testével összhangban vet, romlást fog aratni a testéből, aki viszont a szellemmel összhangban vet, örök életet fog aratni a szellemből" (Galata 6:7,8). Ha Isten viszonylag hosszú ideig vetette alá az emberiséget a hiábavalóságnak, ez lehetővé teszi számunkra, hogy megértsük, hogy megvonta a bűnös állapotunk következményeitől való védelmét. Természetesen ez a veszélyes helyzet az egész emberiség számára ideiglenes lesz (Róma 8:21). Ekkor az egész emberiség az ördög vitájának megoldása után visszanyeri Isten jóindulatú védelmét a földi paradicsomban (Zsoltárok 91:10–12).

Ez azt jelenti, hogy jelenleg már nem vagyunk egyéni védelemben Isten által? Az oltalom, amelyet Isten ad nekünk, az örök jövőnk védelme, az örök élet reményében, akár a nagy nyomorúság túlélése, akár a feltámadás által, ahogyan a végsőkig kitartunk (Máté 24:13; János 5:28,29; ApCsel 24:15; Jelenések 7:9-17). Ezenkívül Jézus Krisztus az utolsó napok jelének leírásában (Máté 24, 25, Márk 13 és Lukács 21), valamint a Jelenések könyvében (különösen a 6:1-8 és 12:12 fejezetekben) azt mutatja, hogy az emberiség 1914 óta nagy szerencsétlenségeken megy keresztül, ami egyértelműen arra utal, hogy Isten egy ideig nem védi meg. Isten azonban nem hagyott bennünket anélkül, hogy megvédenénk önmagunkat a Bibliában, Igéjében foglalt jóindulatú útmutatásai révén. Általánosságban elmondható, hogy a bibliai elvek alkalmazása segít elkerülni a szükségtelen kockázatokat, amelyek abszurd módon lerövidíthetik az életünket (Példabeszédek 3:1,2). Fentebb láttuk, hogy a sors nem létezik. Ezért a bibliai alapelvek alkalmazása, Isten útmutatása olyan lesz, mintha az utcán való átkelés előtt alaposan megnéznénk jobbra és balra az életünk megőrzése érdekében (Példabeszédek 27:12).

Ezenkívül Péter apostol azt írta, hogy vigyázzon az imádságra: "Mindennek a vége pedig már közel van. Ezért gondolkodjatok józanul, és legyetek éberek, ne hanyagoljátok el az imát" (1Péter 4:7) ). Az ima és a meditáció védő hatással lehet lelki és mentális egyensúlyunkra (Filippi 4:6,7; 1Móz 24:63). Egyesek úgy vélik, hogy életük egy pontján Isten oltalmának tárgya volt. A Biblia semmi nem akadályozza meg ennek a kivételes lehetőségnek a megismerését, éppen ellenkezőleg: "Én döntöm el, hogy ki lesz kedves a szememben, és kivel leszek irgalmas" (2Mózes 33:19). Ez a tapasztalat az exkluzív kapcsolat sorrendjében marad Isten és e személy között, akit Isten megvédett volna, nem nekünk kell megítélnünk: "Ki vagy te, hogy megítéled más szolgáját? Az urára tartozik, hogy elítéli-e őt, vagy jóindulattal bánik vele. Elnyerheti Isten jóindulatát, mert Jehova segíteni tud neki" (Róma 14:4).

A szenvedés végső vége előtt szeretnünk kell egymást és segítenünk kell egymást annak érdekében, hogy enyhítsük a környezetünkben lévő szenvedést: "Új parancsolatot adok nektek: szeressétek egymást. Ahogy én szeretlek titeket, ti is úgy szeressétek egymást.  Arról fogja tudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretet van köztetek" (János 13:34,35). Jakab, Jézus Krisztus féltestvére jól megírta, hogy ezt a fajta szeretetet cselekedetekkel vagy kezdeményezésekkel kell konkretizálni annak érdekében, hogy segítséget nyújtsunk szorongatott szomszédunknak (Jakab 2:15,16). Jézus Krisztus arra buzdított, hogy segítsen azoknak, akik soha nem adhatják vissza nekünk (Lukács 14:13,14). Ennek során bizonyos módon "kölcsönadunk" Jehovának, és Ő visszaadja nekünk... százszorosan (Példabeszédek 19:17).

Érdekes megjegyezni, hogy Jézus Krisztus kegyelmi cselekedetekként említ olyan cselekedeteket, amelyek megengedik vagy nem engedik meg a jóváhagyását: „Mert éhes voltam, te pedig enni adtál; szomjas voltam és te adtál nekem inni. Idegen voltam, és vendégszeretettel fogadtál; meztelenül, és felöltöztél. Beteg lettem, és te gondoztál rám. Börtönben voltam és te hozzám jöttek. "Mert éhes voltam, és ennem adtatok, szomjas voltam, és innom adtatok. Idegen voltam, és vendégszeretettel fogadtatok,  meztelen voltam, és ruhát adtatok nekem. Megbetegedtem, és gondot viseltetek rám. Börtönben voltam, és meglátogattatok" (Máté 25: 31-46). Enni adni, inni adni, idegeneket fogadni, ruhákat adományozni, betegeket meglátogatni, hitük miatt bebörtönzött foglyokat meglátogatni. Meg kell jegyezni, hogy ezekben az akciókban nincs olyan cselekmény, amelyet "vallásosnak" lehetne tekinteni. Miért ? Jézus Krisztus gyakran megismételte ezt a tanácsot: "Irgalmat akarok, nem áldozatot" (Máté 9:13; 12:7). Az "irgalom" szó általános jelentése az együttérzés vagy a szánalom cselekvésben (a szűkebb jelentés a megbocsátás). Ha rászoruló embert látunk, akár ismerjük, akár nem, a szívünk meghatott, és ha képesek vagyunk rá, segítséget nyújtunk neki (Példabeszédek 3:27,28).

Az áldozat olyan lelki cselekedeteket jelent, amelyek közvetlenül kapcsolódnak Isten imádatához. Bár természetesen az Istennel való kapcsolatunk a legfontosabb, Jézus Krisztus megmutatta, hogy nem szabad az "áldozat" ürügyét használnunk arra, hogy tartózkodjunk az irgalmasságtól. Bizonyos körülmények között Jézus Krisztus elítélte néhány kortársát, akik az "áldozat" ürügyét arra használták, hogy ne anyagi segítséget nyújtsanak elöregedő szüleiknek (Máté 15:3-9). Ebben az esetben érdekes megjegyezni, hogy Jézus Krisztus mit mond azoknak, akik kérik jóváhagyását, de mégsem fogják megkapni: "Sokan mondják majd nekem azon a napon: »Uram, Uram, hát nem a te nevedben prófétáltunk, űztünk ki démonokat és tettünk sok csodát?«" (Máté 7:22). Ha összehasonlítjuk a Máté 7:21-23-at a 25:31-46-tal és a János 13:34,35-kel, akkor rájövünk, hogy bár a lelki "áldozat" szorosan kapcsolódik az irgalmassághoz, ez utóbbi nem kevésbé fontos, Jehova Isten és fia, Jézus Krisztus szemszögéből (1János 3:17,18; Máté 5:7).

Habakkuk próféta kérdésére (1:2–4), hogy Isten miért engedte meg a szenvedést és a gonoszságot, a következő válasz adódik: "Jehova pedig ezt válaszolta nekem: „Írd le a látomást, és érthetően jegyezd fel táblákra, hogy könnyen lehessen felolvasni belőlük. Mert a látomás a meghatározott időre vonatkozik, és siet a vége felé, és nem fog hazudni. Még ha késlekedne is, várj rá, mert mindenképpen valóra válik. Nem késik el"" (Habakkuk 2:2,3). Íme néhány bibliai szöveg a remény nagyon közeljövőbeli "jövőképéről", amely nem késik:

"És új eget és új földet láttam, mert a korábbi ég és a korábbi föld elmúlt, és a tenger nincs többé. A szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam alászállni az égből, Istentől, felkészítve, mint a férje számára felékesített menyasszony.  Erre egy hangot hallottam a trón felől, mely hangosan ezt mondta: „Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig a népe lesznek, és maga Isten lesz velük.  És letöröl minden könnyet a szemükről, és nem lesz többé halál, sem kesergés, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé. A korábbi dolgok elmúltak”" (Jelenések 21:1–4).

"A farkas együtt pihen majd a báránnyal, a leopárd a kecskegidával heveredik le, a borjú, az oroszlán és a hizlalt állat mind együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket. A tehén és a medve együtt esznek majd, és együtt heverednek le a kicsinyeik. Az oroszlán szalmát fog enni, mint a bika. A gyermek, akit még szoptatnak, a kobra lyukánál fog játszadozni, és akit már nem szoptatnak, a mérges kígyó ürege fölé nyújtja a kezét. Nem ártanak és nem pusztítanak sehol szent hegyemen, mert telve lesz a föld Jehova ismeretével, miként a víz beborítja a tengert" (Ézsaiás 11:6–9).

"Akkor a vakok szemei és a süketek fülei megnyílnak. Akkor majd szökdel a sánta, mint a szarvas, és a néma nyelve boldogan kiált. Mert a pusztában víz fakad, és patakok a kietlen síkságon. A hőségtől perzselt föld nádas tó lesz, és a szomjazó földön vízforrások fakadnak. A sakálok tanyáján, a pihenőhelyükön, zöldellő fű, nád és papiruszsás nő" (Ézsaiás 35:5-7).

"Nem lesz ott többé néhány napot élt csecsemő, sem öregember, aki idő előtt halna meg. Mert aki százéves korában hal meg, az is csak gyermeknek számít, és a bűnös átkozott lesz, még akkor is, ha százéves. Házakat építenek majd, és bennük laknak, szőlőket ültetnek, és eszik azok gyümölcsét. Nem úgy építenek, hogy más lakjon ott, nem úgy ültetnek, hogy más egye a termést. Mert mint a fának napjai, olyanok lesznek népem napjai, és a választottaim nagyon élvezik majd kezük munkáját. Kemény munkájuk nem hiábavaló, nem a nyomorra szülnek gyermeket, mert olyan utódok ők, akiket Jehova megáld, leszármazottaikkal együtt. Még mielőtt kiáltanának, én már válaszolok, még beszélnek, és én már meghallgattam őket. A farkas és a bárány együtt fog enni" (Ézsaiás 65:20–24).

"Legyen egészségesebb a teste, mint fiatalkorában, legyen annyi ereje, mint azokban a napokban, amikor fiatal volt" (Jób 33:25).

"Ezen a hegyen a seregek Jehovája lakomát fog rendezni minden népnek zsíros ételekből, jó borból, zsíros, velőből készített ételekből, jó, szűrt borból. Ezen a hegyen eltávolítja a leplet, amely beborítja az összes népet, és a szövetet, amely betakar minden nemzetet. Elnyeli a halált örökre, és a legfőbb Úr, Jehova letörli a könnyet minden arcról. Eltávolítja népének a gyalázatát az egész földről, mert maga Jehova mondta ezt" (Ézsaiás 25:6-8).

"Élni fognak halottaid. Népem holttestei felkelnek. Ébredjetek és örömmel kiáltsatok, ti, porban lakók! Mert harmatod olyan, mint a reggeli harmat, és a föld hagyja, hogy a tehetetlen halottak életre keljenek" (Ézsaiás 26:19).

"A föld porában alvók közül pedig sokan felébrednek, néhányan örök életre, mások pedig gyalázatra és örökké tartó megvetésre" (Dániel 12:2).

"Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik az emléksírokban vannak, hallani fogják az ő hangját, és kijönnek: akik jó dolgokat tettek, feltámadnak, hogy éljenek, akik gonosz dolgokat tettek, feltámadnak, hogy megítéljék őket" (János 5:28,29).

"És reménykedem Istenben, mint ahogy ezek az emberek is, hogy lesz feltámadásuk mind az igazságosaknak, mind az igazságtalanoknak" (ApCsel 24:15) (Az életek aratásai; a föld fejedelme; a földi pap; a lévita).

Ki az Sátán ördög?

Jézus Krisztus nagyon tömören leírta az ördögöt: "Az gyilkos volt kezdettől fogva, és eltért az igazságtól, mert nem szereti az igazságot. Azért hazudik, mert ő ilyen. Ő hazug, és a hazugság atyja" (János 8:44). Az Sátán, az ördög nem a gonosz absztrakciója, hanem egy igazi szellemi teremtmény (lásd a Máté 4:1-11 című beszámolót). Hasonlóképpen, a démonok angyalok is, akik lázadókká váltak, akik az ördög példáját követték (1Mózes 6:1-3, összehasonlítva Júdás 6. versének levelével: "Az angyalokat pedig, akik nem őrizték meg eredeti állásukat, hanem elhagyták a maguk megfelelő lakóhelyét, örök bilincsekben, sűrű sötétségben tartja fenn a nagy nap ítéletére").

Amikor azt írják, hogy "nem állt szilárdan az igazságban", az azt mutatja, hogy Isten bűn nélkül és a szívében gonoszság nyomai nélkül teremtette ezt az angyalt. Ennek az angyalnak élete elején "szép neve" volt (Prédikátor 7:1a). Azonban nem maradt egyenesen, büszkeséget művelt a szívében, és idővel "ördög" lett, ami rágalmazót és Sátánt jelent ellenfélnek; régi szép nevét, jó hírnevét az örök gyalázat váltotta fel. Ezékiel próféciájában (28. fejezet) Tyrus büszke királyával szemben egyértelműen utalni kell az "ördög" és "Sátán" lett angyal büszkeségére: "Embernek fia! Énekelj gyászdalt Tírusz királya felett, ezt mondva neki: »Így szól a legfőbb Úr, Jehova: ’Te voltál a tökéletesség mintaképe, tele bölcsességgel, és tökéletes szépségű. Édenben, Isten kertjében voltál. Mindenféle drágakő díszített: rubin, topáz és jáspis; krizolit, ónix és jáde; zafír, türkiz és smaragd; és aranyból voltak foglalataik. Megteremtésed napján készültek el. Téged jelöltelek ki felkent, oltalmazó kerubnak. Isten szent hegyén voltál, és tüzes kövek között jártál. Feddhetetlen voltál megteremtésed napjától fogva, míg igazságtalanságot nem kezdtél gyakorolni" (Ezékiel 28:12-15). Édenben való igazságtalanságával "hazuggá" vált, aki Ádám összes utódjának halálát okozta (1Mózes 3; Róma 5:12). Jelenleg Sátán, az ördög uralja a világot: "Isten most megítéli ezt a világot, és ki fogja vetni ennek a világnak az uralkodóját" (János 12:31; Efezusiak 2:2; 1 János 5:19) .

Az ördög Sátánt végleg elpusztítják: "A békét adó Isten pedig rövidesen összezúzza Sátánt a lábatok alatt" (1Mózes 3:15; Róma 16:20).

Share this page