Kinh Thánh Online

Kinh Thánh bằng nhiều ngôn ngữ

Các liên kết (màu xanh lam) bằng ngôn ngữ bạn chọn, đưa bạn đến một bài viết khác được viết bằng cùng một ngôn ngữ. Các liên kết màu xanh được viết bằng tiếng Anh, hướng dẫn bạn đến một bài viết bằng tiếng Anh. Trong trường hợp này, bạn cũng có thể chọn từ ba ngôn ngữ khác: tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Pháp.

Lễ kỷ niệm sự chết của Chúa Jêsus Christ

"Vì Đấng Christ là con sinh lễ Vượt Qua của chúng ta, đã bị giết rồi"

(I Cô-rinh-tô 5 :7)

Tưởng niệm cái chết của Đấng Chúa Kitô
14 Nisan 5779 (lịch Do Thái)
Thứ Năm 18 Tháng Tư 2019 (Sau khi mặt trời lặn) (Lịch Gregorian)

Lễ Vượt Qua là mô hình yêu cầu thiêng liêng của Lễ Kỷ niệm Tưởng niệm cái chết của Chúa Kitô : "Vả, luật pháp chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau, không có hình thật của các vật"  (Hê-bơ-rơ 10: 1) (The Reality of the Law).

Cắt bao quy đầu là cần thiết cho Lễ Vượt Qua : "Khi một khách ngoại bang nào kiều ngụ nhà ngươi, muốn giữ lễ Vượt-qua của Đức Giê-hô-va, thì mọi người nam của họ phải chịu phép cắt bì; đoạn, họ mới được đến gần giữ lễ nầy, và được coi như người sanh trong xứ. Nhưng ai không chịu phép cắt bì, thì chẳng được ăn đâu" (Xuất Hành 12 :48).

Vì các Kitô hữu không còn theo Luật Môsê, vì thế nó là "phép cắt bì tâm linh" của trái tim được yêu cầu để tưởng niệm cái chết của Chúa Jêsus Christ: "Vậy, hãy trừ sự ô uế của lòng mình đi, chớ cứng cổ nữa" (Phục Truyền Luật Lệ 10 :16). Sứ đồ Phao-lô đã nói về "phép cắt bì tinh thần của trái tim":

"Thật thế, nếu ngươi làm theo luật pháp, thì phép cắt bì có ích; còn nếu ngươi phạm luật pháp, thì dầu chịu cắt bì cũng như không. Vậy nếu kẻ chưa chịu cắt bì giữ các điều răn của luật pháp thì sự chưa chịu cắt bì đó há chẳng cầm như đã chịu sao? Kẻ vốn không chịu cắt bì, mà làm trọn luật pháp sẽ đoán xét ngươi, là kẻ dẫu có chữ của luật pháp và phép cắt bì, lại phạm luật pháp. Vì người nào chỉ bề ngoài là người Giu-đa, thì không phải là người Giu-đa, còn phép cắt bì làm về xác thịt ở ngoài, thì không phải là phép cắt bì; nhưng bề trong là người Giu-đa mới là người Giu-đa, phép cắt bì bởi trong lòng, làm theo cách thiêng liêng, không theo chữ nghĩa, mới là phép cắt bì thật. Một người Giu-đa như vậy được khen ngợi, chẳng phải bởi loài người, bèn là bởi Đức Chúa Trời" (Rô-ma 2:25-29).

"Sự cắt bì tâm linh của trái tim" là sự vâng lời đối với Đức Chúa Trời và là Con của Ngài, Chúa Jêsus Christ. Trái tim không chịu cắt bì đại diện cho điều ngược lại:

"Hỡi những người cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì kia! Các ngươi cứ nghịch với Đức Thánh Linh hoài; tổ-phụ các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng thế ấy! Há có đấng tiên tri nào mà tổ phụ các ngươi chẳng bắt bớ ư? Họ cũng đã giết những người nói tiên tri về sự đến của Đấng Công bình; và hiện bây giờ chính các ngươi lại đã nộp và giết Đấng đó; các ngươi đã nhận luật pháp truyền bởi các thiên sứ, nhưng không giữ lấy!" (Công Vụ Các Sứ đồ 7 :51-53) (Giảng Dạy Kinh Thánh (Bị Cấm trong Kinh Thánh)).

"Việc cắt bì tinh thần trong lòng" là cần thiết để tham gia vào việc kỷ niệm cái chết của Chúa Giê Su Ky Tô: "Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy" (ICô-rinh-tô 11:28).

Theo bối cảnh tức thời của I Cô-rinh-tô 11, để nhìn vào chính mình là xem xét lương tâm trước mặt Đức Chúa Trời và Đấng Christ trước khi tham gia vào lễ kỷ niệm. Người Kitô hữu phải được tìm thấy trung tín và có lương tâm rõ ràng trước mặt Đức Chúa Trời và Đấng Christ.

Lời khuyên rõ ràng của Đấng Christ, để nuôi ý tượng về "xác thịt" của Người và "máu" của Người, là lời mời gọi tất cả các Kitô hữu trung tín ăn "bánh không men", tượng trưng cho "xác thịt" và uống cốc, đại diện cho "Máu" của mình. Sự tham gia này thậm chí là một điều kiện tiên quyết cho cuộc sống vĩnh cửu:

"Ta là bánh của sự sống. Tổ phụ các ngươi đã ăn ma-na trong đồng vắng, rồi cũng chết. Đây là bánh từ trời xuống, hầu cho ai ăn chẳng hề chết. Ta là bánh từ trên trời xuống; nếu ai ăn bánh ấy, thì sẽ sống vô cùng; và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian tức là thịt ta. Bởi đó, các ngươi Giu-đa cãi lẽ với nhau, mà rằng: Lẽ nào người nầy lấy thịt mình cho chúng ta ăn sao? Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại. Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống. Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta, thì ở trong ta, và ta ở trong người. Như Cha, là Đấng hằng sống, đã sai ta đến, và ta sống bởi Cha; cũng một thể ấy, người nào ăn ta, sẽ sống bởi ta vậy. Đây là bánh từ trên trời xuống. Bánh đó chẳng phải như ma-na mà tổ phụ các ngươi đã ăn, rồi cũng sẽ chết; kẻ nào ăn bánh nầy sẽ sống đời đời" (Giăng 6:48-58).

Vì thế, tất cả các Kitô hữu trung tín, bất kể hy vọng của họ trên thiên đường hay trần tục, đều phải tham dự vào bánh và rượu của sự tưởng niệm cái chết của Chúa Kitô, đó là một lệnh truyền của Đấng Christ : "Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu" (Giăng 6:53) (The Heavenly Resurrection (144000); The Earthly Resurrection; The Great Crowd).

Người thuộc linh không chịu phép cắt bì, những người không có đức tin trong sự hy sinh của Đấng Christ, không nên được mời đến Memorial. Đó chỉ là sự cử hành giữa những người theo tín hữu trung thành của Đấng Christ : "Hỡi anh em, vậy thì lúc anh em hội lại để ăn chung với nhau, hãy chờ đợi nhau" (I Cô-rinh-tô 11 :33) (In Congregation).

mục tiêu

Phải làm gì?

Giảng dạy cơ bản của Kinh Thánh

Jesus Christ the Only Path

The King Jesus Christ

The Memorial of the Death of Jesus Christ (Slideshow)

Menu chính (tiếng Pháp)

CONTACT

TWITTER

MENÚ PRINCIPAL DEL SITIO BÍBLICO EN ESPAÑOL

O MENU PRINCIPAL DO SITE BÍBLICO EM PORTUGUÊS 

MAIN MENU OF THE BIBLICAL WEBSITE IN ENGLISH

MENU PRINCIPAL DU SITE BIBLIQUE EN FRANÇAIS