พระคัมภีร์ออนไลน์

พระคัมภีร์ในหลายภาษา

ลิงก์ (สีฟ้า) ในภาษาที่คุณเลือกนำคุณไปยังบทความอื่นที่เขียนด้วยภาษาเดียวกัน ลิงก์สีน้ำเงินที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษจะนำคุณไปสู่บทความภาษาอังกฤษ ในกรณีนี้คุณสามารถเลือกจากสามภาษาอื่น ๆ ได้แก่ สเปนโปรตุเกสและฝรั่งเศส

การเฉลิมฉลองการระลึกถึงการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์

จงขจัดเชื้อเก่าเสียเพื่อพวกท่านจะเป็นแป้งก้อนใหม่เพราะที่จริงพวกท่านปราศจากเชื้อเนื่องจากพระคริสต์ผู้ทรงเป็นแกะปัศคาของเรานั้นถูกถวายเป็นเครื่องบูชาแล้ว

(1 โครินธ์ 5:7)

อนุสรณ์แห่งความตายของพระคริสต์
14 Nisan 5779 (ปฏิทินของชาวยิว)
พฤหัสบดี, เมษายน 18, 2019 (หลังจากพระอาทิตย์ตกดิน) (ปฏิทินเกรกอเรียน)

ปัสกาเป็นแบบอย่างสำหรับการเฉลิมฉลองการระลึกถึงความตายของพระคริสต์: เนื่องจากพระบัญญัติแสดงให้เห็นเงาของสิ่งดีที่จะมีมาแต่ไม่ได้แสดงลักษณะที่แท้จริงของสิ่งนั้นปุโรหิตจึงไม่อาจทำให้คนที่มาเข้าเฝ้าพระเจ้าบรรลุความสมบูรณ์ได้โดยเครื่องบูชาอย่างที่พวกเขาถวายเป็นประจำทุกปี (ฮีบรู 10:1) (The Reality of the Law).

เฉพาะคนที่เข้าสุหนัตเท่านั้นที่สามารถเฉลิมฉลองปัสกาได้:

สำหรับคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในหมู่พวกเจ้าหากต้องการเข้าร่วมปัสกาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าจงให้ผู้ชายทุกคนในครัวเรือนของเขาเข้าสุหนัตแล้วจึงเข้าร่วมพิธีได้เหมือนคนเชื้อชาติเดียวกับพวกเจ้าชายที่ไม่ได้เข้าสุหนัตจะกินแกะปัสกาไม่ได้ (อพยพ 12:48).

คริสเตียนไม่ต้องเข้าสุหนัตอีกต่อไปคริสเตียนต้องอยู่ภายใต้ข้อผูกพันของการขลิบวิญญาณของจิตวิญญาณ. หมายความว่าอย่างไร

ตามพระคัมภีร์ไบเบิลการขลิบวิญญาณของจิตวิญญาณหมายถึงการเชื่อฟังพระเจ้า:

ฉะนั้นจงเข้าสุหนัตใจของท่านอย่าดื้อรั้นหัวแข็งอีกต่อไป(เฉลยธรรมบัญญัติ 10:16)

การเข้าสุหนัตมีคุณค่าถ้าท่านรักษาบทบัญญัติแต่ถ้าท่านละเมิดบทบัญญัติท่านก็จะเหมือนไม่ได้เข้าสุหนัตเลยถ้าผู้ที่ไม่ได้เข้าสุหนัตทำตามข้อกำหนดของบทบัญญัติจะไม่ถือเสมือนว่าพวกเขาได้เข้าสุหนัตแล้วหรือ?ผู้ที่ไม่ได้เข้าสุหนัตทางกายแต่ยังทำตามบทบัญญัตินั่นแหละจะปรับโทษท่านผู้ซึ่งทั้งๆที่มีหรือผู้ซึ่งโดยบทบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรและได้เข้าสุหนัตแล้วก็ยังเป็นผู้ละเมิดบทบัญญัติผู้ที่เป็นยิวแท้ไม่ใช่คนที่เป็นยิวแต่เพียงภายนอกทั้งการเข้าสุหนัตแท้ก็ไม่ใช่การเข้าสุหนัตแต่เพียงภายนอกและทางร่างกายเท่านั้นแต่คนที่เป็นยิวแท้คือคนที่เป็นยิวภายในและการเข้าสุหนัตแท้คือการเข้าสุหนัตทางใจโดยพระวิญญาณไม่ใช่โดยบทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร คำสรรเสริญที่คนเช่นนี้ได้รับไม่ได้มาจากมนุษย์แต่มาจากพระเจ้า (โรม 2:25-29).

ตามคัมภีร์ไบเบิล"การไม่เข้าสุหนัตทางจิตวิญญาณ"หมายถึงการไม่เชื่อฟังของพระเจ้า:

ท่านเหล่าประชากรผู้หัวแข็งผู้มีจิตใจและหูที่ไม่ได้เข้าสุหนัต!ท่านก็เป็นเหมือนบรรพบุรุษของท่านพวกท่านต่อต้านพระวิญญาณบริสุทธิ์เสมอ!มีผู้เผยพระวจนะคนไหนบ้างที่ไม่ถูกบรรพบุรุษของท่านข่มเหง?พวกเขาฆ่าแม้กระทั่งบรรดาผู้ที่พยากรณ์ถึงการเสด็จมาขององค์ผู้ชอบธรรมและบัดนี้พวกท่านได้ทรยศและประหารพระองค์ท่านผู้ได้รับบทบัญญัติซึ่งประทานผ่านทูตสวรรค์แต่ไม่ได้เชื่อฟังบทบัญญัตินั้น(กิจการของอัครทูต 7 :51-43) (การสอนพระคัมภีร์ขั้นพื้นฐาน (สิ่งที่ห้ามในพระคัมภีร์)).

เฉพาะคริสเตียนที่มี"การเข้าสุหนัตทางจิตวิญญาณ"เท่านั้นที่สามารถเฉลิมฉลองการระลึกถึงความตายของพระคริสต์:

แต่ละคนควรจะตรวจสอบตนเองก่อนรับประทานขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้ (1โครินธ์ 11:28).

คริสเตียนต้องตรวจสอบพฤติกรรมของเขาเพื่อดูว่าเขามี"การเข้าสุหนัตเป็นฝ่ายจิตวิญญาณ"หรือไม่ถ้าเขาปฏิบัติตามพระเจ้าและพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์.จากนั้นเขาสามารถมีส่วนร่วมในการระลึกถึงความตายของพระคริสต์.

พระเยซูคริสต์ต้องการให้เรา"กิน"เนื้อหนังของพระองค์ผ่านทางขนมปังและ"เลือด"ของพระองค์ผ่านทางไวน์เพื่อรับชีวิตนิรันดร์ไม่ว่าจะในสวรรค์หรือบนแผ่นดินโลก (The Heavenly Resurrection (144000); The Earthly Resurrection; The Great Crowd):

เราเป็นอาหารที่ให้ชีวิต.บรรพบุรุษของพวกเจ้าได้กินมานาในถิ่นทุรกันดารแต่ก็ยังต้องตาย.นี่คืออาหารที่ลงมาจากสวรรค์ซึ่งคนที่ได้กินจะไม่ตาย.เราเป็นอาหารที่มีชีวิตซึ่งลงมาจากสวรรค์ถ้าผู้ใดได้กินอาหารนี้เขาจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปและที่จริงอาหารที่เราจะให้เพื่อมนุษย์โลกจะได้ชีวิตก็คือเนื้อของเรา.พวกยิวจึงทุ่มเถียงกันว่าคนนี้จะเอาเนื้อของเขาให้เรากินได้อย่างไร?”พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าเราบอกเจ้าทั้งหลายตามจริงว่าถ้าเจ้าไม่กินเนื้อและดื่มโลหิตของบุตรมนุษย์เจ้าจะไม่มีชีวิตในตัวเจ้า.ผู้ที่กินเนื้อของเราและดื่มโลหิตของเราก็มีชีวิตนิรันดร์และเราจะปลุกเขาให้เป็นขึ้นจากตายในวันสุดท้ายเพราะเนื้อของเราเป็นอาหารแท้และโลหิตของเราเป็นเครื่องดื่มแท้.ผู้ที่กินเนื้อของเราและดื่มโลหิตของเราก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเราและเราก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเขา.พระบิดาผู้ทรงพระชนม์อยู่ทรงใช้เรามาและเรามีชีวิตอยู่เพราะพระองค์ฉันใดผู้ที่กินเนื้อของเราก็จะมีชีวิตอยู่เพราะเราฉันนั้น.นี่คืออาหารที่ลงมาจากสวรรค์.อาหารนี้ไม่เหมือนอาหารที่บรรพบุรุษของพวกเจ้าเคยกินแต่ก็ยังต้องตาย.ผู้ที่กินอาหารนี้จะมีชีวิตตลอดไป. (ยอห์น 6:48-58).

"จิตวิญญาณที่ไม่ได้เข้าสุหนัต"ไม่ได้รับเชิญให้ระลึกถึงการตายของพระคริสต์คือผู้ไม่เชื่อในพระเจ้าและในพระคริสต์.เฉพาะคริสเตียนที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าและมีศรัทธาในการเสียสละของพระคริสต์เพื่อให้อภัยบาปสามารถระลึกถึงความตายของคริสได้ คริสเตียนพบเฉพาะในหมู่พวกเขาเองระหว่าง "พี่น้อง":

ฉะนั้น พี่น้องของข้าพเจ้า เมื่อพวกท่านมาประชุมกันเพื่อกินอาหารมื้อนั้น ให้รอพวกพี่น้องด้วย. (1 โครินธ์ 11:33) (In Congregation).

เป้าหมาย

จะทำอย่างไร?

การสอนพื้นฐานของพระคัมภีร์

Jesus Christ the Only Path

The King Jesus Christ

The Memorial of the Death of Jesus Christ (Slideshow)

เมนูหลัก (ภาษาฝรั่งเศส)

CONTACT

TWITTER

MENÚ PRINCIPAL DEL SITIO BÍBLICO EN ESPAÑOL

O MENU PRINCIPAL DO SITE BÍBLICO EM PORTUGUÊS 

MAIN MENU OF THE BIBLICAL WEBSITE IN ENGLISH

MENU PRINCIPAL DU SITE BIBLIQUE EN FRANÇAIS