Các liên kết (màu xanh lam) bằng ngôn ngữ bạn chọn, đưa bạn đến một bài viết khác được viết bằng cùng một ngôn ngữ. Các liên kết màu xanh được viết bằng tiếng Anh, hướng dẫn bạn đến một bài viết bằng tiếng Anh. Trong trường hợp này, bạn cũng có thể chọn từ ba ngôn ngữ khác: tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Pháp

Ngày Đức Giê-hô-va đến, phải làm gì? 

1 - Theo Khải Huyền 11:19, cơn đại nạn sẽ diễn ra vào ngày 10 Ethanim (Tishri). Ê-xê-chi-ên chương 38 và 39 kể lời tiên tri về hoạn nạn lớn. Rõ ràng, bản thân thông tin này không cung cấp cho chúng tôi năm (Phụ lục 1 (các bài viết bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Pháp (sử dụng bản dịch google)).

 

"Nhưng các nước trở nên giận dữ, và ngài tỏ cơn thịnh nộ ngài ra; đã đến thời điểm ấn định để phán xét những người chết, ban thưởng cho đầy tớ ngài là các nhà tiên tri và cho các người thánh cùng người kính sợ danh ngài, cả lớn lẫn nhỏ, và hủy diệt những kẻ hủy hoại trái đất”. Nơi thánh của đền thờ Đức Chúa Trời ở trên trời mở ra, có thể thấy hòm của giao ước ngài trong nơi thánh. Có các tia chớp, tiếng nói, tiếng sấm, một trận động đất và cơn mưa đá lớn" (Khải Huyền 11:18,19). Văn bản này cho thấy khải tượng bất ngờ về Hòm Giao ước trước Cơn Đại Nạn. Giờ đây, như trong khải tượng của Ê-xê-chi-ên 9:3, Hòm Giao ước chỉ được nhìn thấy vào ngày 10 Tishri (Ethanim), Ngày cử hành Lễ Chuộc tội đầy kịch tính.

 

2 - Theo Ê-xê-chi-ên 39:12-14, năm (theo lịch Kinh thánh (Do Thái)) sẽ tương ứng với đại nạn, sẽ là một năm âm dương. Sẽ có thêm tháng "thứ mười ba" (veadar) (Phụ lục 2 và Phụ lục 2 BIS (bài viết bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Pháp (dùng google dịch)).

 

Sách Ê-xê-chi-ên đề cập rằng năm mà Cơn Đại Nạn sẽ xảy ra sẽ là âm lịch-dương lịch, với mười ba tháng, theo lịch Do Thái. Nơi sách Ê-xê-chi-ên chương 38 và 39, chúng ta có lời tường thuật tiên tri về các sự kiện trước, trong và sau Cơn Đại Nạn. Ông đề cập đến khoảng thời gian bảy tháng để làm sạch Trái đất, sau Đại nạn: "Nhà Y-sơ-ra-ên sẽ mất bảy tháng để chôn bọn chúng hầu tẩy sạch xứ.  Dân cả xứ sẽ tham gia chôn bọn chúng và nhờ thế được nổi danh vào ngày ta làm vinh hiển chính mình’. Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán vậy. ‘Sẽ có những người được cử ra để liên tục đi khắp xứ và chôn những xác còn lại trên mặt đất hầu tẩy sạch nó. Họ sẽ tiếp tục công việc tìm xác trong bảy tháng" (Ê-xê-chi-ên 39:12-14). Làm thế nào thông tin đơn giản này khiến chúng ta hiểu rằng đó sẽ là một năm "âm dương" gồm 13 tháng?

 

Theo Khải Huyền 11:19, cơn đại nạn sẽ diễn ra vào ngày 10 Tishri. Ê-xê-chi-ên chương 38 và 39 kể lời tiên tri về hoạn nạn lớn. Sau đó, vào cuối bảy tháng được đề cập trong Ê-xê-chi-ên 39:12-14, người ta viết rằng nhà tiên tri đã có một khải tượng về Đền thờ tượng trưng cho quyền thống trị của Vương quốc Đức Chúa Trời trên đất, vào ngày 10 Nisan: "Năm thứ hai mươi lăm kể từ khi chúng tôi bị lưu đày, vào đầu năm, ngày mùng mười của tháng, tức năm thứ mười bốn sau khi thành sụp đổ, vào chính ngày đó, tay của Đức Giê-hô-va ở trên tôi* và ngài mang tôi đến thành" (Ê-xê-chi-ên 40:1). Đầu năm theo lịch Kinh thánh là Nisan, và ngày thứ mười tương ứng với 10 Nisan.

 

Thông thường, từ 10 Tishri (Ethanim) đến 10 Nisan, chỉ có 6 tháng. Việc Ê-xê-chi-ên (39:12-14) đề cập đến 7 tháng có nghĩa là trong năm đại nạn sẽ có thêm tháng thứ mười ba, trước tháng Nisan, tức là tháng Veadar (hay A-đa II). Năm Đại Nạn sẽ là "âm dương", gồm mười ba tháng. Năm 2023/2024, sẽ là "âm dương", tức là sẽ có thêm tháng Adar II (hay tháng Veadar).

 

Trang giải thích chi tiết về ngày tháng (dùng google dịch):

 

English: http://www.yomelyah.com/436580028

Spanish: http://www.yomeliah.com/436505187.html

Portuguese: http://www.yomelias.com/436549844

French: http://www.yomelijah.com/436562889


"Người khôn khéo thấy nguy hiểm và ẩn mình, Người thiếu kinh nghiệm cứ tiến đến và lãnh vạ"

(Châm-ngôn 27:12)

Như những cách tiếp cận hoạn nạn vĩ đại, "sự bất hạnh",

phải làm gì để chuẩn bị cho bản thân, "che giấu"?

Phải làm gì trước và sau thời kỳ hoạn nạn lớn? Phần đầu tiên này sẽ được dựa trên sự chuẩn bị tinh thần, trước sự hoạn nạn lớn lao.

Việc chuẩn bị tinh thần trước khi hoạn nạn lớn

"Ai kêu cầu danh Đức Giê-hô-va thì sẽ được cứu"

(Giô-ên 2:32)

Yêu thương Đức Chúa Trời là nhận biết rằng Ngài có một Tên: Đức Giê-hô-va (YHWH) (Ma-thi-ơ 6: 9 "Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin cho danh Cha được nên thánh") (The Revealed Name).

Như Chúa Jêsus Christ đã chỉ ra, điều răn quan trọng nhất là tình yêu dành cho Đức Chúa Trời: “Ngài đáp: “‘Ngươi phải yêu thương Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi hết lòng, hết mình và hết tâm trí’. Đó là điều răn đầu tiên và quan trọng nhất. Điều răn thứ hai cũng tương tự như vậy: ‘Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình’. Toàn bộ Luật pháp và sách của các nhà tiên tri đều dựa trên hai điều răn này" (Ma-thi-ơ 22: 37-40) (Worship Jehovah; In Congregation).

Tình yêu thương dành cho Đức Chúa Trời trải qua một mối quan hệ tốt đẹp với Ngài, qua sự cầu nguyện. Chúa Giê Su Ky Tô đã đưa ra lời khuyên cụ thể để cầu nguyện với Đức Chúa Trời đúng đắn trong Ma-thi-ơ 6:

"Cũng vậy, khi cầu nguyện, anh em chớ làm như những kẻ đạo đức giả, vì họ thích đứng cầu nguyện trong nhà hội và tại các góc đường chính để người ta thấy. Quả thật tôi nói với anh em, họ đã nhận đủ phần thưởng của mình rồi. Nhưng khi anh em cầu nguyện, hãy vào phòng riêng đóng cửa lại và cầu nguyện với Cha trên trời. Rồi ngài, là đấng nhìn một cách kín đáo, sẽ thưởng cho anh em. Khi cầu nguyện, anh em đừng lặp đi lặp lại như dân ngoại thường làm, vì họ tưởng rằng hễ nói nhiều thì sẽ được nhậm. Vậy, đừng bắt chước họ, vì Cha của anh em biết anh em cần gì trước khi cầu xin ngài. Anh em phải cầu nguyện như vầy: ‘Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin cho danh Cha được nên thánh. Xin Nước Cha được đến, ý Cha được thực hiện ở dưới đất cũng như trên trời. Xin cho chúng con hôm nay có thức ăn* đủ ngày, và tha tội chúng con, như chúng con đã tha cho người có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con sa vào cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi Kẻ Ác’. Nếu anh em tha lỗi cho người ta thì Cha trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em; còn nếu anh em không tha lỗi cho người ta thì Cha trên trời cũng sẽ không tha lỗi cho anh em” (Ma-thi-ơ 6: 5-15).

Đức Giê-hô-va hỏi rằng mối quan hệ của chúng ta với anh ta là độc quyền, nghĩa là, anh ta không muốn chúng ta cầu nguyện một "vị thần" khác: "Không. Nhưng tôi muốn nói rằng những gì dân ngoại cúng tế là cúng tế các quỷ, chứ chẳng phải Đức Chúa Trời; tôi không muốn anh em trở thành người dự phần với các quỷ. Anh em không thể vừa uống chén của Đức Giê-hô-va vừa uống chén của các quỷ; anh em không thể vừa ăn tại “bàn của Đức Giê-hô-va” vừa ăn tại bàn của các quỷ. Hay ‘chúng ta đang khiến cho Đức Giê-hô-va ghen’* chăng?+ Chẳng lẽ chúng ta mạnh hơn ngài sao?" (1 Cô-rinh-tô 10: 20-22).

Nếu chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời, chúng ta cũng nên yêu mến người hàng xóm của chúng ta: "Người nào không yêu thương là không nhận biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương" (1 Giăng 4: 8) (The Sacred Life).

Nếu chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ tìm cách làm hài lòng anh ta bằng cách hành xử tốt: "Hỡi phàm nhân, ngài đã cho người biết đâu là điều lành. Đức Giê-hô-va đòi hỏi người điều chi? Không gì khác hơn là thực thi công lý, yêu quý sự thành tín" (Mi-chê 6: 8).

Nếu chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta sẽ tránh hành vi sai trái: "Hay anh em không biết rằng người không công chính sẽ chẳng được thừa hưởng Nước Đức Chúa Trời sao? Đừng để bị lừa dối. Những kẻ gian dâm, kẻ thờ thần tượng, kẻ ngoại tình, người nam chịu quan hệ đồng tính, người nam thực hiện hành vi đồng tính, kẻ trộm cắp, kẻ tham lam, kẻ say sưa, kẻ lăng mạ và kẻ tống tiền sẽ chẳng được thừa hưởng Nước Đức Chúa Trời" (1 Cô-rinh-tô 6: 9 , 10) (Giảng Dạy Kinh Thánh (Bị Cấm trong Kinh Thánh)).

Yêu thương Đức Chúa Trời là nhận biết rằng Ngài có một Con, là Đức Chúa Jêsus Christ. Chúng ta phải yêu thương anh ta và có niềm tin vào sự hy sinh của mình, cho phép sự tha thứ tội lỗi của chúng ta. Chúa Giêsu Kitô là cách duy nhất để sống đời đời và Thiên Chúa muốn chúng ta nhận ra "Chúa Giêsu nói :"Chúa Giê-su phán: “Tôi là đường đi, chân lý và sự sống. Không ai đến được với Cha nếu không qua tôi" và. "Để có được sự sống vĩnh cửu, họ cần phải tìm hiểu về Cha, là Đức Chúa Trời thật và duy nhất, cùng đấng mà Cha đã phái đến là Chúa Giê-su Ki-tô" (Giăng 14: 6; 17: 3) (Jesus Christ the Only Path; The King Jesus Christ; Đài tưởng niệm cái chết của Chúa Giêsu Kitô).

Yêu mến Đức Chúa Trời là nhận biết rằng Ngài phán với chúng ta (gián tiếp), bằng lời lẽ của Ngài trong Kinh Thánh. Chúng ta phải đọc nó mỗi ngày để biết Đức Chúa Trời và con trai của Ngài là Chúa Giê Su Ky Tô tốt hơn. Kinh Thánh là hướng dẫn của chúng tôi mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta: "Lời ngài là ngọn đèn cho chân con,Ánh sáng cho đường lối con" (Tv 119: 105). Một Kinh Thánh trực tuyến có sẵn trên trang web và một số đoạn Kinh Thánh để thưởng thức tốt hơn lời khuyên của ông (Matthew chương 5-7: Các Bài Giảng Trên Núi, cuốn sách Thánh Vịnh, Châm ngôn, bốn Phúc Âm, Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng và nhiều đoạn Kinh Thánh khác (2 Ti-mô-thê 3: 16,17)) (Read the Bible Daily).

Phần 2

Phải làm gì trong thời hoạn nạn lớn

Theo Kinh Thánh, có năm điều kiện quan trọng sẽ cho phép chúng ta có được lòng thương xót của Đức Chúa Trời trong thời kỳ hoạn nạn lớn lao:

1 - Triệu hồi tên của Đức Giê-hô-va: "Ai kêu cầu danh Đức Giê-hô-va thì sẽ được cứu" (Giô-ên 2: 32).

2 - Có niềm tin vào giá trị khởi đầu của máu của Chúa Kitô để có được sự tha thứ tội lỗi của chúng ta: "Người nói với tôi: “Đó là những người vượt qua hoạn nạn lớn,+ họ đã giặt và tẩy trắng áo mình trong huyết Chiên Con" (Khải Huyền 7: 9-17). Văn bản này giải thích rằng đám đông vĩ đại sẽ sống sót sau cơn hoạn nạn vĩ đại sẽ có niềm tin vào giá trị khởi đầu của máu của Chúa Kitô cho sự tha thứ tội lỗi.

Sự hoạn nạn lớn lao sẽ là một khoảnh khắc đầy ấn tượng đối với nhân loại: Đức Giê-hô-va sẽ yêu cầu một "thời gian than thở" cho những người sẽ sống sót sau cơn hoạn nạn lớn lao.

3 - Một than thở so với giá mà đã phải trả cho Jehovah cho phép hỗ trợ cuộc sống của chúng tôi: cuộc sống vô tội nhân của Chúa Kitô: "Ta sẽ đổ xuống nhà Đa-vít cùng cư dân Giê-ru-sa-lem thần khí của ân huệ và của sự van nài; họ sẽ nhìn lên đấng họ đã đâm, sẽ than khóc vì đấng ấy như than khóc vì con trai một, sẽ buồn da diết vì đấng ấy như buồn da diết vì con trai đầu lòng. Ngày ấy, tiếng than khóc tại Giê-ru-sa-lem sẽ thật lớn, như tiếng than khóc tại Ha-đát-rim-môn, trong đồng bằng Mê-ghi-đô" (Xa-cha-ri 12: 10,11).

Nếu rõ ràng là đoạn văn này đã được hoàn thành sau cái chết của Chúa Kitô, bối cảnh của các chương từ 12 đến 14 của Zechariah, áp dụng tại thời điểm hoạn nạn lớn. Thuật ngữ "như tiếng than khóc tại Ha-đát-rim-môn, trong đồng bằng Mê-ghi-đô" khẳng định rằng than thở này sẽ được thực hiện tại thời điểm cơn đại nạn (so sánh Khải Huyền 16: 16 "Những lời ấy quy tụ các vua lại một chỗ mà trong tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Ha-ma-ghê-đôn").

Đức Giê-hô-va sẽ làm cho con người sống, người sẽ không hối hận về hệ thống con người xấu xa, theo Ê-xê-chi-ên 9: "Đức Giê-hô-va phán với vị ấy: “Hãy đi khắp thành, khắp Giê-ru-sa-lem, đánh dấu trên trán những người than thở và rên xiết vì mọi điều ghê tởm đang xảy ra trong thành" (Ê-xê-chi-ên 9: 4; So sánh với những gì đã nói Chúa Kitô "Hãy nhớ lại vợ của Lót" người s' trở về và chết vì "hối hận" vì những gì cô đã bỏ lại (Lu-ca 17:32)).

Sự than phiền này sẽ đi kèm với hai yêu cầu thiêng liêng cuối cùng trong thời kỳ hoạn nạn lớn:

4 - Ăn chay: "Hãy thổi tù và tại Si-ôn! Hãy công bố một kỳ kiêng ăn, kêu gọi một kỳ nhóm họp trọng thể. Hãy tập hợp dân chúng, biệt riêng hội chúng ra thánh. Hãy nhóm người cao niên* lại, thu nhóm trẻ nhỏ và trẻ đang bú", Giô-ên 2: 15,16, bối cảnh chung của đoạn văn này là sự hoạn nạn lớn lao (Giô-ên 2: 1,2).

5 - kiêng khem tình dục: "Hãy gọi chú rể ra khỏi phòng trong và cô dâu ra khỏi phòng hoa chúc" (Giô-ên 2: 15,16). Khuyến nghị này được lặp đi lặp lại một Xa-cha-ri chương 12 mà sau những "như tiếng than khóc tại Ha-đát-rim-môn, trong đồng bằng Mê-ghi-đô": "Xứ sẽ than khóc, từng gia tộc riêng; gia tộc nhà Đa-vít riêng, các phụ nữ của họ riêng; gia tộc nhà Na-than riêng, các phụ nữ của họ riêng" (Xa-cha-ri 12: 12-14). Cụm từ "người phụ nữ của họ ngoài" là một biểu hiện ẩn dụ về kiêng khêu tình dục.

Phần 3

Phải làm gì sau khi hoạn nạn lớn

Có hai khuyến nghị thiêng liêng chính:

1 - Các thành tựu toàn cầu của lễ hội túp lều, nó sẽ là giải thoát toàn cầu khỏi những hậu quả tội lỗi:

"Hằng năm, những ai sót lại trong tất cả các nước đến đánh Giê-ru-sa-lem sẽ lên thành để thờ lạy Vua, Đức Giê-hô-va vạn quân, và để dự Lễ Lều Tạm" (Xa-cha-ri 14:16).

2 - Làm sạch mặt đất trong vòng 7 tháng sau khi cơn đại nạn, cho đến khi 10 "Nisan" (Tháng của lịch Do Thái) (Ê-xê-chi-ên 40: 1,2): "Nhà Y-sơ-ra-ên sẽ mất bảy tháng để chôn bọn chúng hầu tẩy sạch xứ" (Ê-xê-chi-ên 39: 12).

Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với trang web hoặc trang web tài khoản Twitter. Thiên Chúa ban phước cho tinh khiết của trái tim bằng phương tiện của Con Ngài Chúa Giêsu Kitô. Amen (Giăng 13: 10).

Share this page